Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

COREP

Общо отчитане

EUCLID

Европейска централизирана инфраструктура за надзорни данни

FinCEN

Мрежа за борба с финансовите престъпления

FINREP

Финансово отчитане

IMAS

Система на ЕНМ за управление на информацията

АСП

Административен съвет за преглед

Базел III

цялостен набор от мерки за реформа, разработени от Базелския комитет за банков надзор в отговор на финансовата криза от 2008 г. Базел III доразвива нормативната уредба на Базел II. Неговото предназначение е да засили регулирането, надзора и управлението на риска в банковия сектор. Мерките имат за цел да подобрят способността на банковия сектор да се справя с шокове, възникващи от финансови и икономически сътресения, да подобрят управлението на риска и институционалното управление и да засилят прозрачността и оповестяването на данни от банките.

Базелски комитет за банков надзор (БКБН)

главната институция, която определя стандартите в световен мащаб по отношение на пруденциалния режим за банките и форум за сътрудничество по въпросите на банковия надзор. Мандатът на БКБН е да засили регулирането, надзора и практиките на банките в световен мащаб с цел укрепване на финансовата стабилност. Членовете му включват организации, които имат преки банкови надзорни правомощия, и централни банки.

Банков съюз

един от градивните елементи за завършване на икономическия и паричен съюз, който включва интегрирана финансова рамка с единен надзорен механизъм, единен механизъм за преструктуриране на банки и единна нормативна уредба, включително и хармонизирани схеми за гарантиране на депозитите, които могат да прераснат в единна европейска схема за застраховане на депозитите.

БВП

Брутен вътрешен продукт

БКБН

Базелския комитет за банков надзор

БСК1

Базов собствен капитал от първи ред

ВААК

Вътрешен анализ на адекватността на капитала

ВААЛ

Вътрешен анализ на адекватността на ликвидността

Вътрешен анализ на адекватността на капитала (ВААК)

включва стратегии и процеси, които банките използват, за да оценяват и поддържат на текуща основа размера, видовете и разпределението на вътрешния капитал, който считат за адекватен за покриване на рисковете със съответния характер и степен, на които са или могат да бъдат изложени. Компетентните органи правят преглед на ВААК в рамките на ПНПО.

Вътрешен анализ на адекватността на ликвидността (ВААЛ)

включва стратегии, политики, процеси и системи, които банките използват за установяване, измерване, управление и наблюдение на ликвидния риск в течение на подходящи периоди с различна продължителност, включително в рамките на един ден, за да се гарантира, че поддържат адекватно ниво на ликвидни буфери. Компетентните органи правят преглед на ВААЛ в рамките на ПНПО.

Вътрешен модел

всеки подход за измерване и управление на риска, прилаган при изчислението на изискванията за собствен капитал, който е собствен на кредитната институция и изисква предварително одобрение от страна на компетентния орган, в съответствие с част трета от РКИ.

Г-СЗБ

Глобална системно значима банка

Г-СЗИ

Глобална системно значима институция

ДВПБ

Директива за възстановяване и преструктуриране на банки

ДКИ

Директива за капиталовите изисквания

Д-СЗИ

Друга системно значима институция

ЕБО

Европейски банков орган

Европейски банков орган (ЕБО)

независим орган на ЕС, създаден на 1 януари 2011 г. като част от Европейската система за финансов надзор, за да осигурява ефикасно и последователно пруденциално регулиране и надзор в целия банков сектор на ЕС. Основната му задача е да допринася за създаването на единна европейска нормативна уредба в банковата сфера с цел да се осигури единен набор от хармонизирани пруденциални правила в целия ЕС.

Единен надзорен механизъм (ЕНМ)

механизъм, състоящ се от ЕЦБ и НКО на участващите държави членки, чието предназначение е да изпълнява възложените на ЕЦБ надзорни задачи. ЕЦБ отговаря за ефикасното и последователно функциониране на този механизъм, който е част от европейския банков съюз.

ЕНМ

Единен надзорен механизъм

ЕОЦКП

Европейски орган за ценни книжа и пазари

ЕСП

Единен съвет по преструктуриране

ЕССР

Европейски съвет за системен риск

ЕСЦБ

Европейска система на централните банки

ЕСЦБ/МО

Европейска система на централните банки и международни организации

ЕЦБ

Eвропейска централна банка

Значима институция

критериите, според които се определя дали банките се считат за значими и съответно попадат под прекия надзор на ЕЦБ, са описани в Регламента за ЕНМ и Рамковия регламент за ЕНМ. За да бъдат класифицирани като значими, банките трябва да изпълняват поне един от тези критерии. Независимо от изпълнението на критериите ЕНМ може да обяви дадена институция за значима, за да гарантира последователното прилагане на висококачествени надзорни стандарти. ЕЦБ упражнява надзор над общо 119 значими банкови групи.

ИЗС

Институционална защитна схема

Квалифицирано дялово участие

дял в кредитна институция, който представлява 10% или повече от капитала или от правата на глас или който дава възможност за упражняване на значително влияние върху управлението на тази кредитна институция.

КЛП

Коефициент на ликвидно покритие

МДН

Механизъм за докладване на нарушения

Минимално изискване за собствен капитал и приемливи задължения (МИПЗ)

изискване за всички кредитни институции в ЕС, което цели те да бъдат способни да поемат загуби в случай на неплатежоспособност. МИПЗ е установено от Европейската комисия в Директивата за възстановяване и преструктуриране на банки (ДВПБ). То има същата цел като изискването за общия капацитет за поемане на загуби. Предвидените от МИПЗ специфични капиталови изисквания обаче се изчисляват различно, като се следват критерии на ЕБО.

МИПЗ

Минимално изискване за собствен капитал и приемливи задължения

МР

Меморандум за разбирателство

МСФО

Международни стандарти за финансова отчетност

Национален компетентен орган (НКО)

официално признат от националното право публичен орган или структура, които са оправомощени по националното право да упражняват надзор над кредитните институции като част от действащата надзорна система в съответната държава членка.

Необслужвани кредити (НОК)

съгласно параграф 145 от Приложение V на техническия стандарт за изпълнение на ЕБО относно надзорното отчитане това са кредити, които отговарят на един или и двата критерия по-долу а) значителни експозиции, които са в просрочие от над 90 дни; б) оценка, че не е вероятно длъжникът да изплати задълженията си по кредита в пълен размер без реализиране на обезпечението, независимо дали е налице просрочие или не, и независимо от броя на дните на просрочие.

НКО

Национален компетентен орган

НОК

Необслужван кредит

НОП

Национални органи по преструктуриране

Общи процедури

процедури, които се прилагат както към значимите, така и към по-малко значимите институции. Общите процедури дават на ЕЦБ възможност да прилага последователно единната европейска нормативна уредба. Общите процедури включват издаване на лиценз за банкова дейност на ново дружество или разширяване на първоначалния лиценз; одобряване на придобиването на дялово участие в съществуваща институция; отнемане на банков лиценз.

Оценка за надеждност и пригодност

надзорните органи извършват оценка дали кандидатите за длъжности в управителните органи на банките отговарят на изискванията за надеждност и пригодност. ЕЦБ взема такива решения за надеждност и пригодност за директорите на 119-те най-големи банки в еврозоната, а решенията за надеждност и пригодност за по-малко значимите институции се вземат от националните надзорни органи, освен в случаите на издаване на нов лиценз за банкова дейност.

ПВСП

Проблемна или с вероятност да стане проблемна

ПИНП

План за извършване на надзорни проверки

План за възстановяване

банките са задължени да съставят планове за възстановяване, за да се подготвят за евентуални финансови затруднения и да възстановят своевременно жизнеспособността си в периоди на финансови сътресения. По същество плановете за възстановяване очертават широк набор от надеждни и осъществими варианти за възстановяване на жизнеспособността, например подобряване на състоянието на капитала или ликвидността.

План за извършване на надзорни проверки (ПИНП)

за всяка значима банка СНЕ изготвя план за извършване на надзорни проверки, определящ основните надзорни задачи и дейности за следващите 12 месеца, предварителния график и цели, необходимостта от проверки на място и проучванията на вътрешни модели.

План за преструктуриране

за разлика от плановете за възстановяване, плановете за преструктуриране не се съставят от банките, а се изготвят и редовно се актуализират от ЕСП и националните органи за преструктуриране. Планът за преструктуриране включва подробно описание на надеждни и изпълними действия за преструктуриране, които могат да бъдат приложени в единния механизъм за преструктуриране, ако банката изпълнява всички условия за преструктуриране. В него се подготвят мерките и процедурата за евентуално организирано преструктуриране на банката, като се осигурява непрекъснатостта на критичните ѝ функции.

ПНПО

Процес по надзорен преглед и оценка

По-малко значима институция

институция под прекия надзор на НКО и непрекия надзор на ЕЦБ. За разлика от тях значимите институции са под прекия надзор на ЕЦБ.

Проблемна или с вероятност да стане проблемна (ПВСП)

Има четири причини, поради които дадена банка може да бъде обявена за проблемна или с вероятност да стане проблемна i) тя вече не отговаря на изискванията на надзорния орган за лицензиране; ii) размерът на пасивите ѝ надхвърля размера на активите; iii) тя не е в състояние да изплаща задълженията си, когато станат дължими; iv) тя се нуждае от извънредна публична финансова подкрепа. Към момента на обявяване на дадена банка за проблемна или с вероятност да стане проблемна трябва да бъде налице едно от посочените по-горе условия или да има вероятност то да бъде изпълнено.

Процедура при липса на възражения

стандартна процедура на вземане на решения по надзорните дейности на ЕЦБ, установена в Регламента за ЕНМ. Надзорният съвет на ЕЦБ приема проекторешения, които се предават за приемане на Управителния съвет на ЕЦБ. Решенията се считат за приети, освен ако Управителният съвет не възрази в рамките на определен срок, който не надхвърля десет работни дни.

Процедури по прилагането на единния европейски паспорт за извършване на дейност

процедури, които се отнасят до свободата на установяване и свободата за предоставяне на услуги в други държави членки от която и да е кредитна институция, на която е издаден лиценз и е обект на надзор от компетентните органи в друга държава членка, при условие че тези дейности са предмет на лицензиране (според разпоредбите на членове 33–46 от ДКИ ІV).

Процес по надзорен преглед и оценка (ПНПО)

процесът, който се използва като насоки за надзорния преглед на значимите и по-малко значимите кредитни институции и за определяне дали (в допълнение към минималните изисквания) следва да се прилагат и допълнителни изисквания по отношение на собствените средства, оповестяването или ликвидността, или други надзорни мерки.

Рамков регламент за ЕНМ

регулаторната рамка, която определя практическите ред и условия за сътрудничеството между ЕЦБ и националните компетентни органи в рамките на единния надзорен механизъм съгласно разпоредбите на Регламента за ЕНМ.

Регламент за ЕНМ

правен акт, чрез който се създава единен надзорен механизъм за кредитните институции в еврозоната и евентуално за други държави членки на ЕС като един от главните елементи на европейския банков съюз. Регламентът за ЕНМ възлага на ЕЦБ конкретни задачи по политиките, свързани с пруденциалния надзор над кредитните институции.

РЕМП

Регламент за единния механизъм за преструктуриране

РКИ

Регламент за капиталовите изисквания

РКИ/ДКИ IV

Регламент и Директива за капиталовите изисквания Регламент (ЕС) № 575/2013 относно пруденциалните изисквания за кредитните институции и инвестиционните посредници (РКИ) и Директива 2013/36/EС относно достъпа до осъществяването на дейност на кредитните институции и относно пруденциалния надзор върху кредитните институции и инвестиционните посредници (ДКИ IV). Често съкращението ДКИ IV се използва за позоваване съвместно на двата акта.

РТС

Регулаторни технически стандарти

СНЕ

Съвместен надзорен екип

СНС

Съвместни надзорни стандарти

ССУ

Служба за съответствие и управление

СФС

Съвет за финансова стабилност

Съвет за финансова стабилност (СФС)

международен орган, който допринася за международната финансова стабилност. За целта той координира националните финансови органи и международните органи за определяне на стандарти в работата им по създаване на стабилни регулаторни, надзорни и други политики в областта на финансовия сектор. Той стимулира изграждането на условия на равнопоставеност, като насърчава съгласуваното прилагане на тези политики във всички сектори и държави.

Съвместен надзорен екип (СНЕ)

екип от надзорници, съставен от служители на ЕЦБ и НКО, който отговаря за надзора над значимо поднадзорно лице или група.

ТСИ

Технически стандарти за изпълнение

ЦПВМ

Целеви преглед на вътрешните модели

Цялостна оценка

своеобразен преглед на финансовото здраве, който ЕЦБ трябва да извърши, преди да поеме прекия надзор над дадена кредитна институция. Цялостната оценка допринася за осигуряването на адекватна капитализация на банките, така че те да могат да устоят на евентуални финансови сътресения. Оценката включва преглед на качеството на активите и стрес тест.