SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter

Afviklingsplan

I modsætning til genopretningsplaner udfærdiges afviklingsplaner ikke af bankerne. De udarbejdes og opdateres regelmæssigt af Den Fælles Afviklingsinstans og de nationale afviklingsmyndigheder. En afviklingsplan omfatter en detaljeret beskrivelse af troværdige og gennemførlige afviklingsforanstaltninger, som kan gennemføres i henhold til Den Fælles Afviklingsmekanisme, hvis en bank opfylder alle betingelser for afvikling. I afviklingsplanen fastlægges foranstaltningerne til og procedurer for en eventuel velordnet proces for afviklingen af en bank ved at sikre kontinuiteten af dens kritiske funktioner.

Bankunion

En af byggestenene i gennemførelsen af Den Økonomiske og Monetære Union. Den består af en integreret finansiel ramme med en fælles tilsynsmekanisme, en fælles afviklingsmekanisme for banker og et fælles regelsæt, herunder harmoniserede indskudsgarantiordninger, som kan udvikle sig til en fælles europæisk indskudsforsikringsordning.

Basel III

Et omfattende sæt reformtiltag, som er udarbejdet af Baselkomiteen for Banktilsyn som reaktion på den finansielle krise i 2008. Basel III bygger på Basel II-regelsættet. Formålet er at styrke reguleringen, tilsynet og risikostyringen i banksektoren. Tiltagene skal forbedre banksektorens modstandskraft over for finansiel og økonomisk stress, forbedre risikostyring og ledelse og styrke bankernes gennemsigtighed og pligt til offentliggørelse.

Baselkomiteen for banktilsyn (BCBS)

Den førende enhed for internationale standarder for tilsyn med banker og et forum for samarbejde om forhold vedrørende banktilsyn. Komiteen skal styrke reguleringen af, tilsynet med og praksis i banker verden over med henblik på at fremme finansiel stabilitet. BCBS' medlemmer omfatter organisationer med direkte banktilsynsbeføjelser og centralbanker.

BCBS

Baselkomiteen for Banktilsyn

BCPs

Basel core principles

BNP

Bruttonationalprodukt

BRRD

Direktivet om genopretning og afvikling af banker

CET1

Tier-1 kernekapital

CGO

Kontoret for Compliance og Governance

COI

Den centraliserede afdeling for inspektioner på stedet

COREP

Common reporting

CRD

Kapitalkravsdirektivet

CRR

Kapitalkravsforordningen

CRR/CRD IV

Kapitalkravsforordning og kapitalkravsdirektiv: Forordning (EU) nr. 575/2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber (CRR) og direktiv 2013/36/EU om adgang til at udøve virksomhed som kreditinstitut og om tilsyn med kreditinstitutter og investeringsselskaber (CRD IV). De omtales ofte under ét som CRD IV.

CSSF

Commission de Surveillance du Secteur Financier

EBA

Den Europæiske Banktilsynsmyndighed

ECB

Den Europæiske Centralbank

ESCB

Det Europæiske System af Centralbanker

ESCB/IO

Det Europæiske System af Centralbanker og Internationale Organisationer

ESMA

Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed

ESRB

Det Europæiske Udvalg for Systemiske Risici

EUCLID

Centraliseret europæisk infrastruktur til tilsynsdata

Europæiske Banktilsynsmyndighed, Den (EBA)

En uafhængig EU-myndighed, som blev oprettet 1. januar 2011 som en del af Det Europæiske Finanstilsynssystem, og som skal sikre effektiv og konsekvent tilsynsregulering og tilsyn i banksektoren i hele EU. Dens hovedopgave er at bidrage til oprettelsen af det europæiske fælles regelsæt for bankvæsen, hvis formål er at opstille fælles harmoniserede tilsynsregler i hele EU.

Fælles procedurer

Procedurer, der gælder for både signifikante og mindre signifikante institutter. På grund af de fælles procedurer kan ECB anvende det fælles europæiske regelsæt på konsekvent vis. De fælles procedurer omfatter: udstedelse af banklicens til en ny virksomhed eller forlængelse af en licens, tilladelse til erhvervelse af en andel i et eksisterende institut og inddragelse af banklicenser.

Fælles Tilsynsmekanisme, Den (SSM)

En mekanisme, der består af ECB og de kompetente nationale myndigheder i de deltagende medlemslande, og som har til formål at udøve de tilsynsmæssige opgaver, som er pålagt ECB. ECB har ansvaret for, at denne mekanisme, som er en del af den europæiske bankunion, fungerer effektivt og konsekvent.

Fælles tilsynsteam

Et team af tilsynsførende, som består af medarbejdere i ECB og de kompetente nationale myndigheder, og som har til opgave at føre tilsyn med en signifikant enhed eller koncern under tilsyn.

FCMC

Kommissionen for finans- og kapitalmarkedet

FinCEN

Financial Crimes Enforcement Network

FINREP

Financial reporting

FOLTF

Nødlidende eller forventeligt nødlidende

FSAP

Programmet til vurdering af den finansielle sektor

FSB

Rådet for Finansiel Stabilitet

FTE

Fuldtidsækvivalente stillinger

Genopretningsplan

Banker skal udarbejde genopretningsplaner for at forberede sig på eventuelle finansielle vanskeligheder og rettidigt genetablere deres levedygtighed i perioder med økonomiske problemer. Kernen i genopretningsplanen er fastsættelsen af en bred vifte af troværdige og gennemførlige genopretningsmuligheder til genetablering af levedygtighed, for eksempel til forbedring af kapital- og likviditetsforhold.

G-SIB

Globalt systemisk vigtig bank

ICAAP

Intern procedure til vurdering af kapitalgrundlaget

IFRS

Internationale regnskabsstandarder

Ikke-indsigelsesprocedure

Standardbeslutningsproces, som er fastsat i SSM-forordningen, i forbindelse med ECB's tilsynsvirksomhed. ECB's tilsynsråd vedtager udkast til afgørelser, som derefter forelægges ECB's styrelsesråd til vedtagelse. Afgørelserne anses for vedtaget, medmindre Styrelsesrådet gør indsigelse inden for en bestemt frist på højst 10 arbejdsdage.

ILAAP

Intern procedure til vurdering af likviditetsgrundlaget

IMAS

SSM's informationsstyringssystem

IMI

Indenlandsk markedsbestemt inflation

Intern kapitalkravvurderingsprocedure (ICAPP)

Omfatter strategier og processer, som banker benytter for at vurdere og løbende fastholde de beløb, typer og fordeling af den interne kapital, som de anser for at være tilstrækkelig til at dække den slags risici og det risikoniveau, som de er eller kan blive eksponeret for. De kompetente myndigheder gennemgår ICAAP som led i SREP.

Intern likviditetskravvurderingsprocedure (ILAAP)

Omfatter de strategier, politikker, procedurer og systemer, som banker benytter til identifikation, måling, styring og overvågning af likviditetsrisikoen inden for passende tidshorisonter, herunder inden for samme dag, for at sikre, at institutterne opretholder tilstrækkelige likviditetsbuffere. De kompetente myndigheder gennemgår ILAAP som led i SREP.

Intern model

En metode til risikomåling og risikostyring, der anvendes ved beregningen af kapitalgrundlagskrav, og som tilhører et kreditinstitut og kræver den kompetente myndigheds tilladelse i overensstemmelse med tredje del i CRR.

IRRBB

Renterisiko i bankbogen

Kompetent national myndighed

En offentlig myndighed eller et offentligt organ, som er officielt anerkendt i henhold til national lovgivning, og som i henhold til denne er bemyndiget til at føre tilsyn med institutter som led i tilsynsordningen i det pågældende medlemsland.

Kvalificeret andel

En besiddelse på mindst 10 pct. af kapitalen eller stemmerettighederne i et kreditinstitut eller en besiddelse, som giver mulighed for at udøve betydelig indflydelse på driften af det pågældende kreditinstitut.

MEP

Medlem af Europa-Parlamentet

Mindre signifikant institut

Institut, som de kompetente nationale myndigheder fører direkte tilsyn med, og som ECB fører indirekte tilsyn med. I modsætning hertil er det ECB, som fører direkte tilsyn med de signifikante institutter.

Minimumskrav til kapitalgrundlag og nedskrivningsrelevante passiver (MREL)

Krav til alle kreditinstitutter i EU, der skal sikre, at kreditinstitutterne kan absorbere tab, hvis de går konkurs. MREL blev udstedt af Europa-Kommissionen i direktivet om genopretning og afvikling (BRRD). Det har det samme mål som TLAC-kravet. De specifikke kapitalkrav i henhold til MREL beregnes imidlertid på en anden måde, idet der anvendes kriterier fastsat af EBA.

Misligholdte lån (NPL)

I artikel 145 i bilag V til EBA's gennemførelsesmæssige tekniske standarder om tilsynsrapportering er disse lån, der opfylder et af eller begge de følgende kriterier: a) væsentlige eksponeringer, som har været misligholdte i over 90 dage, b) det anses for usandsynligt, at debitoren indfrier alle sine kreditforpligtelser uden afhændelse af sikkerhedsstillelse, uanset et eventuelt forfaldent beløb eller antallet af dage for misligholdelsen.

MREL

Minimumskrav til kapitalgrundlag og nedskrivningsrelevante passiver

Nødlidende eller forventeligt nødlidende (FOLTF)

Der er fire grunde til, at en bank kan blive erklæret nødlidende eller forventeligt nødlidende: i) den opfylder ikke længere tilsynsmyndighedens krav til tilladelse, ii) den har flere passiver end aktiver, iii) den er ude af stand til at indfri sin gæld, efterhånden som den forfalder, iv) den kræver ekstraordinær offentlig finansiel støtte. En af ovenstående betingelser skal være opfyldt – eller vil sandsynligvis blive opfyldt – på det tidspunkt, hvor banken erklæres nødlidende eller forventeligt nødlidende.

NPE

Misligholdte eksponeringer

NPL

Misligholdte lån

OIS

Overnight index swaps

Omfattende vurdering

Finansielle sundhedstjek, som ECB skal foretage, inden den overtager det direkte tilsyn med et kreditinstitut. Omfattende vurderinger hjælper med at sikre, at bankerne har et tilstrækkeligt kapitalgrundlag og kan modstå eventuelle finansielle chok. Vurderingen omfatter en gennemgang af aktivkvaliteten og en stresstest.

Pasordningsprocedure

Procedure for fri etablering og fri udveksling af tjenesteydelser i andre medlemslande vedrørende ethvert kreditinstitut, der er meddelt tilladelse og er underlagt tilsyn af et andet medlemslands kompetente myndigheder, forudsat at disse aktiviteter er omfattet af tilladelsen (i henhold til bestemmelserne i artikel 33-46 i CRD IV).

Rådet for Finansiel Stabilitet (FSB)

Et internationalt organ, som fremmer den internationale finansielle stabilitet. Dette sker ved at koordinere nationale finansielle myndigheder og internationale standardiseringsorganer i deres arbejde med at udvikle solide reguleringsmæssige og tilsynsmæssige politikker samt andre politikker for den finansielle sektor. Rådet fremmer lige vilkår ved at tilskynde til en ensartet gennemførelse af disse politikker på tværs af sektorer og jurisdiktioner.

RIAD

RIAD-registeret (Register of Institutions and Affiliates Data)

Signifikant institut

Kriterierne for at fastslå, om banker betragtes som signifikante – og derfor underlagt ECB's direkte tilsyn – findes i SSM-forordningen og SSM-rammeforordningen. For at blive betragtet som signifikant, skal bankerne opfylde mindst ét af disse kriterier. Uanset om kriterierne opfyldes, kan SSM beslutte, at et institut er signifikant for at sikre en ensartet anvendelse af høje tilsynsstandarder. ECB fører direkte tilsyn med 119 signifikante bankkoncerner.

SRB

Den Fælles Afviklingsinstans

SREP

Tilsynskontrol- og vurderingsprocessen

SRMR

Forordningen om Den Fælles Afviklingsmekanisme

SSG

SSM's forenklingsgruppe

SSM

Den Fælles Tilsynsmekanisme

SSM-forordningen

Retsakten, der ligger til grund for oprettelsen af en fælles tilsynsmekanisme for kreditinstitutter i euroområdet og eventuelle andre EU-lande, og er et af hovedelementerne i den europæiske bankunion. SSM-forordningen pålægger ECB bestemte opgaver i forbindelse med politikker vedrørende tilsynet med kreditinstitutter.

SSM-rammeforordningen

Den retlige ramme, der fastlægger praktiske forhold vedrørende samarbejdet mellem ECB og de kompetente nationale myndigheder, som deltager i Den Fælles Tilsynsmekanisme, i henhold til SSM-forordningen.

Tilsynskontrol- og vurderingsproces (SREP)

Den proces, der blev anvendt som retningslinje for tilsynskontrollen af signifikante og mindre signifikante kreditinstitutter og til at bestemme, hvorvidt der skulle pålægges mulige yderligere krav (ud over mindstekravet til kapital) med hensyn til kapitalgrundlag, oplysning eller likviditet, eller om der eventuelt skulle træffes andre tilsynsforanstaltninger.

Tilsynsprogram

De fælles tilsynsteam udarbejder et tilsynsprogram (Supervisory Examination Programme) for hver enkelt signifikant bank, som fastsætter de næste 12 måneders primære tilsynsopgaver og -aktiviteter, foreløbige tidsplaner for og mål med disse samt behovet for inspektioner på stedet og undersøgelser af interne modeller.

TRIM

Målrettet gennemgang af interne modeller

Vurdering af egnethed og hæderlighed

Tilsynsmyndighederne skal vurdere, om kandidater til bankers ledelsesorganer besidder den nødvendige egnethed og hæderlighed. ECB træffer sådanne afgørelser om egnethed og hæderlighed for direktørerne for de 119 største banker i euroområdet, mens afgørelser om egnethed og hæderlighed for mindre signifikante institutter træffes af de nationale tilsynsmyndigheder, undtagen når der udstedes en ny banklicens.