Kaj je ciljno usmerjeni pregled notranjih modelov?

15. februar 2017 (spremenjeno 21. avgusta 2019)

Kaj je ciljno usmerjeni pregled notranjih modelov? Kaj je njegov glavni cilj?

Ciljno usmerjeni pregled notranjih modelov

Ciljno usmerjeni pregled notranjih modelov ali TRIM (targeted review of internal models) je projekt, s katerim ECB preverja, ali notranji modeli, ki jih uporabljajo banke, izpolnjujejo zakonsko predpisane zahteve ter ali so njihovi rezultati zanesljivi in medsebojno primerljivi. Banke lahko uporabljajo notranje modele, da bi določile svoje kapitalske potrebe v okviru prvega stebra oziroma minimalno raven kapitala, ki ga po zakonu morajo imeti.

Eden glavnih ciljev projekta TRIM je zmanjšati razhajanja in neupravičene razlike v modelih, ki jih banke uporabljajo pri izračunu svojih kapitalskih potreb.

Poleg tega se s projektom TRIM skuša zagotoviti, da se povsod uporabljajo enake nadzorniške prakse. Projekt naj bi torej prispeval k temu, da banke notranje modele uporabljajo ustrezno in enotno. Cilji projekta TRIM so skladni z dvema glavnima ciljema bančnega nadzora v ECB: negovati zdrav in odporen bančni sistem s proaktivnim nadzorom in uporabo najboljših praks ter zagotavljati, da se nadzorniške prakse v vseh bankah izvajajo na enak način.

Bodo v projektu TRIM zajete vse banke pod neposrednim nadzorom ECB?

ECB v okviru projekta TRIM trenutno preverja odobrene modele za prvi steber v vseh neposredno nadzorovanih bankah, ki uporabljajo take modele. Vseeno ne bodo pregledani vsi odobreni modeli v vseh bankah, poleg tega pa obstaja tudi nekaj drugih izjem, kot so denimo banke v postopku združevanja in banke, ki morda ne bodo več pod neposrednim nadzorom. To pomeni, da je v projektu zajetih približno 65 bank.

Projekt obravnava kreditno in tržno tveganje ter kreditno tveganje nasprotne stranke (operativno tveganje je bilo izključeno, ker Baselski odbor za bančni nadzor nasprotuje uporabi notranjih modelov za takšno tveganje).

Kakšen je časovni potek projekta? Koliko preverjanj na kraju samem bo opravljenih?

Odločitev o izvedbi ciljno usmerjenega pregleda notranjih modelov je ECB sprejela decembra 2015. V letu 2016 so potekala začetna pripravljalna dela za določitev osnovne metodologije in orodij ter izbiro modelov, ki bodo pregledani. Preverjanja na kraju samem so se začela leta 2017. Nadaljnja preverjanja na kraju samem so potekala v letu 2018 in se nadaljujejo v letu 2019. Pričakuje se, da bo v okviru projekta skupno opravljenih okrog 200 preverjanj.

Projekt je razdeljen v dve glavni fazi:

  • prva faza: pregled modelov, s katerimi se ocenjuje kreditno tveganje v portfeljih poslovanja s prebivalstvom ter z malimi in srednje velikimi podjetji kot tudi tržno tveganje in kreditno tveganje nasprotne stranke. Preverjanja na kraju samem so bila opravljena v letu 2017 in prvi polovici leta 2018;
  • druga faza: ta faza še poteka in je usmerjena predvsem na modele, ki se uporabljajo za oceno kreditnega tveganja pri t. i. portfeljih z majhno verjetnostjo neplačila (ti obsegajo izpostavljenosti srednje velikim in velikim podjetjem ter institucijam kot tudi izpostavljenosti iz naslova posebnih kreditnih aranžmajev). Ta faza se je začela v drugi polovici leta 2018 in se nadaljuje v letu 2019.

Zakaj ECB izvaja projekt TRIM?

V obdobju po finančni krizi se je veliko razpravljalo o uporabi notranjih modelov za določitev kapitalskih potreb. Za to obstajata dva glavna razloga:

  • notranji modeli so od prve uvedbe na podlagi Basla II postali bolj zapleteni. Zaradi tega banke in nadzorniki vse težje presodijo, ali se tveganja popisujejo pravilno in enotno;
  • več primerjalnih študij je razkrilo potencialna razhajanja ter velike razlike v kapitalskih potrebah, ki so jih z notranjimi modeli izračunale banke s podobnimi portfelji.

S projektom TRIM skuša ECB zato zmanjšati neutemeljena razhajanja v izračunih kapitalskih potreb ter potrditi ustreznost in primernost notranjih modelov. S tem želi povečati verodostojnost notranjih modelov, ki jih uporabljajo banke pod evropskim bančnim nadzorom.

Se bodo zaradi pregleda kapitalske potrebe na splošno zvišale?

Namen projekta je zmanjšati neutemeljena razhajanja v kapitalskih potrebah med bankami in ne zvišati kapitalske potrebe kot take. Vseeno je mogoče, da bodo nekatere banke zaradi projekta TRIM potrebovale več ali manj kapitala.

Kako ECB komunicira s sodelujočimi bankami?

ECB je z bankami, ki sodelujejo v projektu, v stalnem dialogu. Redno jih obvešča o tem, kako projekt napreduje, jih opozarja na prihajajoče roke in podobno. V ta namen organizira posebne konference in delavnice, izdaja redne okrožnice projekta TRIM, izvaja dvostranske izmenjave in se udeležuje dogodkov v bančni panogi.