Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

ABoR

Upravni odbor za pregled

AML

preprečevanje pranja denarja

Bančna unija

eden od gradnikov, potrebnih za dokončanje ekonomske in monetarne unije. Sestavljajo jo celosten finančni okvir, ki obsega enotni mehanizem nadzora, enotni mehanizem reševanja bank in enotni pravilnik. Potrebna je tudi za poenotene sisteme jamstva za vloge, ki se lahko razvijejo v skupni evropski sistem zajamčenih vlog.

Basel III

celovit nabor reformnih ukrepov, ki jih je Baselski odbor za bančni nadzor pripravil kot odziv na finančno krizo leta 2008. Basel III temelji na pravilniku Basel II. Njegov cilj je okrepiti ureditev, nadzor in upravljanje tveganj v bančnem sektorju. Namen ukrepov je izboljšati sposobnost bančnega sektorja, da ublaži šoke, ki izhajajo iz finančnih in gospodarskih pretresov, izboljšati obvladovanje tveganj in upravljanje ter izboljšati transparentnost in razkritja bank.

Baselski odbor za bančni nadzor (BCBS)

glavni svetovni standardizacijski organ, ki določa standarde za ureditev skrbnega in varnega poslovanja bank, ter forum za sodelovanje na področju bančnega nadzora. Njegova naloga je, da okrepi ureditev, nadzor in prakse bank po vsem svetu z namenom izboljšati finančno stabilnost. Med člani Baselskega odbora za bančni nadzor so organizacije, pristojne za neposredni bančni nadzor, in centralne banke.

BCBS

Baselski odbor za bančni nadzor

BCP

temeljna baselska načela

BDP

bruto domači proizvod

BRM

mehanizem za prijavo kršitev

BRRD

direktiva o sanaciji in reševanju bank

CCyB

proticiklični kapitalski blažilnik

Celovita ocena

finančni zdravstveni pregledi, ki jih mora ECB izvesti pred prevzemom neposrednega nadzora nad kreditno institucijo. Celovite ocene pomagajo zagotoviti, da so banke ustrezno kapitalizirane in lahko prenesejo morebitne finančne šoke. Oceno sestavljata pregled kakovosti sredstev in stresni test.

CET1

navadni lastniški temeljni kapital

CFT

preprečevanje financiranja terorizma

CGO

Služba za skladnost s predpisi in upravljanje

CJEU

Sodišče Evropske unije

COI

Oddelek Centralizirani pregledi na kraju samem

COREP

skupno poročanje

CRD

direktiva o kapitalskih zahtevah

CRR

uredba o kapitalskih zahtevah

CRR/CRD IV

uredba in direktiva o kapitalskih zahtevah: Uredba (EU) št. 575/2013 o bonitetnih zahtevah za kreditne institucije in investicijska podjetja (CRR) ter Direktiva 2013/36/EU o dostopu do dejavnosti kreditnih institucij in bonitetnem nadzoru kreditnih institucij in investicijskih podjetij (direktiva CRD IV). Pogosto se oba pravna akta skupaj označujeta kot CRD IV.

CSSF

Commission de Surveillance du Secteur Financier

DSPI

druga sistemsko pomembna institucija

EBA

Evropski bančni organ

ECB

Evropska centralna banka

EMN

enotni mehanizem nadzora

Enotni mehanizem nadzora (EMN)

mehanizem, ki ga sestavljajo ECB in pristojni nacionalni organi v sodelujočih državah članicah ter v okviru katerega ECB izvaja nadzorne naloge, ki so ji dodeljene. ECB je odgovorna za učinkovito in enotno delovanje tega mehanizma, ki je sestavni del evropske bančne unije.

EPDČ

delovno mesto v ekvivalentu polnega delovnega časa

ESCB

Evropski sistem centralnih bank

ESCB/IO

Evropski sistem centralnih bank in mednarodne organizacije

ESMA

Evropski organ za vrednostne papirje in trge

ESRB

Evropski odbor za sistemska tveganja

EUCLID

evropska centralizirana infrastruktura za nadzorniške podatke

Evropski bančni organ (EBA)

neodvisen organ EU, ustanovljen 1. januarja 2011 kot del evropskega sistema finančnega nadzora z namenom, da zagotavlja učinkovito in dosledno bonitetno regulativo ter nadzor v celotnem bančnem sektorju EU. Njegova glavna naloga je prispevati k oblikovanju enotnega evropskega pravilnika za bančništvo, katerega cilj je zagotoviti enoten sklop usklajenih bonitetnih pravil za celotno EU.

FCMC

Komisija za finančne in kapitalske trge

FinCEN

Mreža za pregon finančnega kriminala

FINREP

finančno poročanje

FOLTF

propada ali bo verjetno propadla

FSAP

program ocenjevanja finančnega sektorja

FSB

Odbor za finančno stabilnost

GSPB

globalna sistemsko pomembna banka

GSPI

globalna sistemsko pomembna institucija

ICAAP

proces ocenjevanja ustreznega notranjega kapitala

IFT

infrastrukture finančnih trgov

ILAAP

notranji proces ocenjevanja ustrezne likvidnosti

IMAS

sistem upravljanja informacij za EMN

IPS

institucionalna shema za zaščito vlog

IRRBB

obrestno tveganje v bančni knjigi

IRT

notranja skupina za reševanje

ITS

izvedbeni tehnični standardi

JSS

skupni nadzorniški standardi

Kvalificirani delež

delež v kreditni instituciji, ki predstavlja 10% ali več kapitala ali glasovalnih pravic ali ki omogoča pomemben vpliv na upravljanje te institucije.

LCR

količnik likvidnostnega kritja

Manj pomembna institucija

vsaka institucija, ki jo neposredno nadzira pristojni nacionalni organ, posredno pa ECB. V nasprotju s tem pomembne institucije neposredno nadzira ECB.

MEP

poslanec Evropskega parlamenta

Minimalna zahteva glede kapitala in kvalificiranih obveznosti (MREL)

zahteva za vse kreditne institucije v EU, katere cilj je kreditnim institucijam omogočiti, da pokrijejo izgube v primeru, da propadejo. Minimalno zahtevo glede kapitala in kvalificiranih obveznosti (minimum requirement for own funds and eligible liabilities, MREL) je izdala Evropska komisija v direktivi o sanaciji in reševanju bank (BRRD). Ima isti cilj kot zahteva TLAC (skupna sposobnost pokrivanja izgub). Vseeno se nekatere kapitalske zahteve, ki jih določa MREL, izračunajo drugače, in sicer po merilih, ki jih je določil organ EBA.

MMSR

statistično poročanje o denarnih trgih

MoU

sporazum o sodelovanju

MPI

manj pomembna institucija

MREL

minimalna zahteva glede kapitala in kvalificiranih obveznosti

MSRP

mednarodni standardi računovodskega poročanja

Načrt nadzorniških pregledov (SEP)

skupna nadzorniška skupina za vsako pomembno banko izdela načrt nadzorniških pregledov, v katerem določi glavne nadzorniške naloge in dejavnosti za naslednjih 12 mesecev, njihovi okvirni časovni razpored in cilje ter potrebe po inšpekcijskih pregledih na kraju samem in preverjanju notranjih modelov.

Načrt sanacije

banke morajo pripraviti načrte sanacije, da bi se pripravile na morebitne finančne težave in v obdobjih finančnih pretresov pravočasno ponovno vzpostavile svoje uspešno poslovanje. V osrednjem delu načrta sanacije je predstavljen širok nabor verjetnih in izvedljivih možnosti sanacije za ponovno vzpostavitev uspešnega poslovanja, na primer za izboljšanje kapitalskega ali likvidnostnega položaja.

Načrt za reševanje

v nasprotju z načrti sanacije načrtov reševanja ne pripravijo banke, temveč jih pripravijo in redno posodabljajo Enotni odbor za reševanje (SRB) in nacionalni organi za reševanje. Načrt za reševanje vključuje izčrpen opis verjetnih in izvedljivih ukrepov reševanja, ki se lahko izvedejo v okviru enotnega mehanizma za reševanje, če banka izpolnjuje vse pogoje za reševanje. V okviru načrta se pripravijo ukrepi in postopek za morebitno urejeno reševanje banke, tako da se zagotovi neprekinjeno delovanje njenih ključnih funkcij.

Nedonosna posojila

v skladu z odstavkom 145 Priloge V Izvedbenih tehničnih standardov EBA o nadzorniškem poročanju so nedonosna posojila tista, ki izpolnjujejo eno ali obe od naslednjih meril: (a) so pomembne izpostavljenosti z več kot 90-dnevno zamudo pri odplačilu; (b) po ocenah je malo verjetno, da bo dolžnik v celoti poravnal svoje kreditne obveznosti brez unovčenja zavarovanja, ne glede na to, ali obstajajo morebitni zapadli neplačani zneski, in ne glede na število dni zamude pri odplačilu.

NOR

nacionalni organ za reševanje

Notranji model

vsak pristop za merjenje in upravljanje tveganj, ki se uporablja za izračun kapitalskih zahtev, je v lasti kreditne institucije ter ga mora v skladu s tretjim delom uredbe CRR pred uporabo odobriti pristojni organ.

NPL

nedonosno posojilo

Odbor za finančno stabilnost (FSB)

mednarodni organ, ki utrjuje mednarodno finančno stabilnost. To zagotavlja z usklajevanjem dela nacionalnih finančnih organov in organov, ki določajo mednarodne standarde, pri njihovih prizadevanjih za razvoj močnih regulativnih, nadzornih in drugih politik finančnega sektorja. S spodbujanjem enotnega izvajanja teh politik v različnih sektorjih in jurisdikcijah spodbuja enake konkurenčne pogoje.

Okvirna uredba o EMN

regulativni okvir, ki določa praktične ureditve v zvezi s sodelovanjem med ECB in pristojnimi nacionalnimi organi v enotnem mehanizmu nadzora, kot je predvideno v uredbi o EMN.

ORC

splošna sposobnost za sanacijo

OSI

inšpekcijski pregled na kraju samem

PI

pomembna institucija

PNO

pristojni nacionalni organ

Pomembna institucija

merila za ugotavljanje, ali se banke štejejo za pomembne – in so zato pod neposrednim nadzorom ECB – so opredeljena v uredbi o EMN in v okvirni uredbi o EMN. Banke morajo za to, da bi bile razvrščene med pomembne, izpolnjevati vsaj eno od teh meril. Ne glede na izpolnjevanje meril se lahko EMN kadarkoli odloči, da institucijo opredeli kot pomembno, da se zagotovi enotna uporaba visokokakovostnih nadzorniških standardov. ECB neposredno nadzira 119 pomembnih bančnih skupin.

Postopek z neugovarjanjem

standardni proces odločanja, ki je z uredbo o EMN vzpostavljen za nadzorniške dejavnosti ECB. Nadzorni odbor ECB sprejme predlog odločitve, ki ga nato posreduje v sprejetje Svetu ECB. Odločitev velja za sprejeto, če ji Svet ECB ne ugovarja v vnaprej določenem roku, ki ne presega deset delovnih dni.

Postopki passporting

postopki, ki se nanašajo na svobodo ustanavljanja in svobodo opravljanja storitev v drugih državah članicah, na voljo vsaki kreditni instituciji, ki je pridobila dovoljenje pristojnih organov druge države članice in je pod njihovim nadzorom, če dovoljenje velja za te dejavnosti (kot določajo členi 33 do 46 direktive CRD IV).

Presoja sposobnosti in primernosti

nadzorni organi ocenijo, ali so kandidati za člane upravljalnih organov v bankah sposobni in primerni. ECB take odločitve o sposobnosti in primernosti sprejema za direktorje 119 največjih bank v euroobmočju, odločitve o sposobnosti in primernosti za manj pomembne institucije pa sprejemajo nacionalni nadzorniki, razen kadar se izdaja novo dovoljenje za opravljanje bančnih storitev.

Pristojni nacionalni organ

javni organ ali telo, ki je v skladu z nacionalno zakonodajo uradno priznan in pooblaščen za nadzor institucij kot del sistema nadzora, ki deluje v posamezni državi članici.

Proces nadzorniškega pregledovanja in ovrednotenja (SREP)

proces, ki usmerja nadzorniški pregled pomembnih in manj pomembnih kreditnih institucij ter s katerim se ugotovi, ali naj se (poleg minimalnih zahtev) uporabijo možne dodatne zahteve v zvezi s kapitalom, razkritji ali likvidnostjo in ali naj se uporabi še kak drug nadzorniški ukrep.

Proces ocenjevanja ustrezne notranje likvidnosti (ILAAP)

vključuje strategije, politike, procese in sisteme, ki jih banke uporabljajo za ugotavljanje, merjenje, upravljanje in spremljanje likvidnostnega tveganja v ustreznem sklopu obdobij, tudi znotraj enega dne, da ohranjajo ustrezno raven likvidnostnih blažilnikov. Pristojni organi pregledajo ILAAP v okviru pregleda SREP.

Proces ocenjevanja ustreznega notranjega kapitala (ICAPP)

vključuje strategije in procese, ki jih banke uporabljajo za redno ocenjevanje in zagotavljanje zneskov, vrst in razdelitve notranjega kapitala, za katerega menijo, da je ustrezen za kritje narave in stopnje tveganj, ki so jim ali bi jim lahko bile izpostavljene. Pristojni organi pregledajo ICAAP v okviru pregleda SREP.

Propada ali bo verjetno propadla

obstajajo štirje razlogi, zakaj banka propada ali bo verjetno propadla: (i) ne izpolnjuje več pogojev za pridobitev dovoljenja s strani nadzornika; (ii) ima več obveznosti kot sredstev; (iii) ne more poplačati svojih dolgov, ko ti zapadejo; (iv) zahteva izredno javnofinančno pomoč. Ko se ugotovi, da banka propada ali bo verjetno propadla, mora biti izpolnjen ali je verjetno izpolnjen eden od zgoraj navedenih pogojev.

RTS

regulativni tehnični standardi

RWA

tveganju prilagojena aktiva

SEP

načrt nadzorniških pregledov

Skupna nadzorniška skupina

skupina nadzornikov iz ECB in pristojnih nacionalnih organov, ki so odgovorni za nadzor pomembnega nadzorovanega subjekta ali skupine.

Skupni postopki

postopki, ki se uporabljajo za pomembne institucije in manj pomembne institucije ter ECB omogočajo, da enotni evropski pravilnik uporablja dosledno. Skupni postopki vključujejo izdajo dovoljenja za opravljanje bančnih storitev novi družbi ali podaljšanje prvega dovoljenja, izdajo dovoljenja za pridobitev deleža v obstoječi instituciji ter odvzem dovoljenja za opravljanje bančnih storitev.

SNS

skupna nadzorniška skupina

SQA

zagotavljanje kakovosti nadzora

SRB

Enotni odbor za reševanje

SREP

proces nadzorniškega pregledovanja in ovrednotenja

SRMR

uredba o enotnem mehanizmu reševanja

SSG

skupina za poenostavitev v EMN

TRIM

ciljno usmerjeni pregled notranjih modelov