Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

ABoR

správní revizní komise

AML

boj proti praní peněz / legalizaci výnosů z trestné činnosti

Bankovní unie

Jeden ze stavebních kamenů dokončení Hospodářské a měnové unie, který se skládá z integrovaného finančního rámce s jednotným mechanismem dohledu, jednotným mechanismem pro řešení krizí bank a jednotným souborem pravidel, včetně harmonizovaných systémů pojištění vkladů, jež se mohou vyvinout ve společné evropské pojištění vkladů.

Banky, které jsou v selhání nebo jejichž selhání je pravděpodobné

Jsou čtyři důvody, proč může být banka prohlášena za banku v selhání nebo za banku, jejíž selhání je pravděpodobné: i) nesplňuje už požadavky na povolení k činnosti stanovené orgánem dohledu, ii) má více pasiv než aktiv, iii) není schopna splácet své dluhy ve lhůtě splatnosti, iv) je třeba jí poskytnout mimořádnou veřejnou podporu. V době, kdy je banka prohlášena za banku v selhání nebo za banku, jejíž selhání je pravděpodobné, musí být splněna nebo je pravděpodobné, že bude splněna, jedna z výše uvedených podmínek.

Basel III

Komplexní soubor reformních opatření, který vypracoval Basilejský výbor pro bankovní dohled v reakci na finanční krizi z roku 2008. Basel III vychází ze souboru pravidel Basel II. Jeho cílem je podpořit regulaci bankovního sektoru, včetně krizového řízení a dohledu. Uvedená opatření mají za cíl zlepšit schopnost bankovního sektoru absorbovat šoky vzniklé v důsledku finančních a hospodářských nesnází, zlepšit řízení a správu rizik a podpořit transparentnost bank a zveřejňování informací.

Basilejský výbor pro bankovní dohled (BCBS)

Hlavní orgán určující celosvětové normy v oblasti obezřetnostní regulace bank a fórum pro spolupráci v záležitostech bankovního dohledu. V rámci svého mandátu podporuje regulaci a dohled jakož i činnost bank na celém světě s cílem zlepšit finanční stabilitu. Mezi členy výboru BCBS patří organizace, které jsou orgány přímého bankovního dohledu, a centrální banky.

BCBS

Basilejský výbor pro bankovní dohled

BCP

basilejské základní zásady

BRM

mechanismus oznamování porušení pravidel

BRRD

směrnice o ozdravných postupech a řešení krize bank

CCyB

proticyklické kapitálové rezervy

CET1

kmenový kapitál tier 1

CFT

boj proti financování terorismu

CGO

kancelář pro compliance, správu a řízení

COI

odbor pro centralizované kontroly na místě

COREP

společné výkaznictví

CRD

směrnice o kapitálových požadavcích

CRR

nařízení o kapitálových požadavcích

CRR / CRD IV

Nařízení a směrnice o kapitálových požadavcích: Nařízení (EU) č. 575/2013 o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a investiční podniky (CRR) a směrnice 2013/36/EU o přístupu k činnosti úvěrových institucí a o obezřetnostním dohledu nad úvěrovými institucemi a investičními podniky (CRD IV). Často jsou společně označovány jako CRD IV.

CSSF

Commission de Surveillance du Secteur Financier

EBA

Evropský orgán pro bankovnictví

ECB

Evropská centrální banka

EPPÚ

ekvivalent počtu zaměstnanců na plný úvazek

ESCB

Evropský systém centrálních bank

ESCB/IO

Evropský systém centrálních bank a mezinárodní organizace

ESMA

Evropský orgán pro cenné papíry a trhy

ESRB

Evropská rada pro systémová rizika

EUCLID

evropská centralizovaná infrastruktura pro údaje z oblasti dohledu

Evropský orgán pro bankovnictví (EBA)

Nezávislý orgán EU zřízený 1. ledna 2011 jako součást Evropského systému dohledu nad finančním trhem za účelem zajištění účinné a konzistentní obezřetnostní regulace a dohledu v bankovním sektoru EU. Jeho hlavním úkolem je podílet se na tvorbě evropského jednotného souboru pravidel v bankovnictví, jehož cílem je stanovit jednotný soubor harmonizovaných obezřetnostních pravidel v celé EU.

FCMC

komise pro finanční a kapitálový trh

FinCEN

útvar pro potírání finančních trestných činů

FINREP

finanční výkaznictví

FMI

infrastruktury finančních trhů

FOLTF

banky, které jsou v selhání nebo jejichž selhání je pravděpodobné

FSAP

Program hodnocení finančního systému

FSB

Výbor pro finanční stabilitu

G-SVI

globálně systémově významné instituce

HDP

hrubý domácí produkt

Hodnocení způsobilosti a bezúhonnosti

Orgány dohledu hodnotí, zda jsou uchazeči o pozice v řídicích orgánech bank způsobilí a bezúhonní. ECB přijímá rozhodnutí o způsobilosti a bezúhonnosti členů představenstev 119 největších bank v eurozóně, zatímco rozhodnutí o způsobilosti a bezúhonnosti méně významných institucí přijímají orgány vnitrostátního dohledu, vyjma případů, kdy je udělována nová bankovní licence.

ICAAP

interní bankovní postupy pro hodnocení kapitálové přiměřenosti

IFRS

mezinárodní standardy účetního výkaznictví

ILAAP

interní postupy pro hodnocení přiměřenosti likvidity

IMAS

systém správy informací dohledu

Interní model

Jakýkoli přístup k měření a řízení rizik použitý při výpočtu kapitálových požadavků, který je vyhrazený pro úvěrovou instituci a vyžaduje předchozí souhlas příslušného orgánu v souladu s třetí částí nařízení o kapitálových požadavcích.

Interní postup pro hodnocení kapitálové přiměřenosti (ICAPP)

Tvořen je strategiemi a postupy používanými bankami k hodnocení a průběžnému udržování hodnoty, typů a rozdělení vnitřně stanoveného kapitálu, jejž tyto banky považují za odpovídající k pokrytí povahy a úrovně rizik, kterým jsou nebo mohou být vystaveny. Příslušné orgány provádějí přezkum postupu ICAAP v rámci procesu SREP.

Interní postupy pro hodnocení přiměřenosti likvidity (ILAAP)

Tvořeny jsou strategiemi, politikami, postupy a systémy, které banky používají k identifikaci, měření, správě a monitorování rizika likvidity v přiměřeném souboru časových horizontů, a to i v průběhu dne, aby zajistily, že instituce udržují přiměřené rezervy v oblasti likvidity. Příslušné orgány provádějí přezkum postupů ILAAP v rámci procesu SREP.

IPS

institucionální systém ochrany

IRRBB

riziko úrokových sazeb v bankovním portfoliu

IRT

vnitřní týmy příslušné k řešení krize

ITS

prováděcí technické normy

Jednotný mechanismus dohledu (SSM)

Mechanismus, který tvoří ECB a vnitrostátní příslušné orgány v zúčastněných členských státech a jenž má za účel vykonávat úkoly v oblasti dohledu svěřené ECB. ECB odpovídá za účinné a konzistentní fungování tohoto mechanismu, který je součástí evropské bankovní unie.

JSS

společné standardy dohledu

J-SVI

jiná systémově významná instituce

Komplexní hodnocení

Kontroly finančního zdraví, které je ECB povinna provádět před převzetím přímého dohledu nad úvěrovou institucí. Komplexní hodnocení napomáhají zajistit adekvátní kapitalizaci bank a jejich schopnost odolávat možným finančním šokům. Součástí hodnocení je přezkum kvality aktiv a zátěžový test.

Kvalifikovaná účast

Účast v úvěrové instituci, která představuje alespoň 10 % základního kapitálu či hlasovacích práv nebo umožňuje uplatnění podstatného vlivu na řízení této úvěrové instituce.

LCR

ukazatel krytí likvidity

Méně významná instituce

Jakákoli instituce, nad kterou provádí přímý dohled vnitrostátní příslušný orgán a nepřímý dohled pak ECB. Významné instituce jsou naproti tomu pod přímým dohledem ECB.

Minimální požadavek na kapitál a způsobilé závazky (MREL)

Požadavek, který se týká všech úvěrových institucí v EU, jehož cílem je umožnit jim absorbovat ztráty v případě selhání. Požadavek MREL vydala Evropská komise ve směrnici o ozdravných postupech a řešení krize bank (BRRD). Má stejný cíl jako požadavek na celkovou kapacitu absorpce ztráty. Specifické kapitálové požadavky předepsané požadavkem MREL se však vypočítávají odlišně, a to podle kritérií stanovených orgánem EBA.

MMSR

předkládání statistiky k peněžnímu trhu

MREL

minimální požadavek na kapitál a způsobilé závazky

Nařízení o rámci SSM

Regulatorní rámec, který stanoví praktickou organizaci spolupráce mezi ECB a vnitrostátními příslušnými orgány v rámci jednotného mechanismu dohledu, jak je uvedeno v nařízení o SSM.

Nařízení o SSM

Právní akt, který vytváří jednotný mechanismus dohledu nad úvěrovými institucemi v eurozóně, případně i v dalších členských státech EU. Tento mechanismus je jedním z hlavních prvků evropské bankovní unie. Nařízení o SSM svěřuje ECB zvláštní úkoly týkající se politik, které souvisejí s obezřetnostním dohledem nad úvěrovými institucemi.

NPL

úvěr se selháním

ORC

celková schopnost ozdravení

Ozdravný plán

Banky jsou povinny vypracovat ozdravné plány, které je připraví na možné finanční obtíže a během období finančního napětí včas obnoví jejich životaschopnost. Hlavní část ozdravného plánu obsahuje nástin široké škály důvěryhodných a uskutečnitelných ozdravných postupů k obnovení životaschopnosti, například ke zlepšení kapitálové nebo likvidní situace.

Pasportizace

Postupy týkající se svobody usazování a volného pohybu služeb poskytovaných v jiných členských státech pro kteroukoli úvěrovou instituci, jež byla povolena a jež podléhá dohledu příslušných orgánů jiného členského státu, pokud se vydané povolení vztahuje na tyto činnosti (jak upravují články 33 až 46 CRD IV).

Plán řešení krize

Na rozdíl od ozdravných plánů nevypracovávají plány řešení krize banky, nýbrž je připravují a pravidelně aktualizují SRB a vnitrostátní orgány pro řešení problémů. Plán řešení krize obsahuje komplexní popis důvěryhodných a uskutečnitelných ozdravných kroků, které mohou být uplatněny v rámci SRM, pokud banka splňuje všechny podmínky k zahájení procesu řešení krize. Připravuje opatření a postup pro potenciální řádný průběh řešení krize banky tím, že zajišťuje kontinuitu jejích zásadních funkcí.

Postup neuplatnění námitek

Standardní rozhodovací proces stanovený v nařízení o SSM pro činnosti dohledu ECB. Rada dohledu ECB připravuje návrhy rozhodnutí, které následně postupuje ke schválení Radě guvernérů ECB. Rozhodnutí se považují za přijatá, pokud Rada guvernérů během předem určeného období v rozsahu do deseti pracovních dnů nevznese námitky.

Proces dohledu a hodnocení orgány dohledu (SREP)

Proces používaný k řízení dohledového přezkumu významných i méně významných úvěrových institucí a ke stanovení toho, zda by (nad rámec minimálních požadavků) měly být uplatněny případné další požadavky, pokud jde o kapitál, zveřejňování nebo likviditu, či zda by měla být uplatněna jakákoli další opatření dohledu.

Program dohledových šetření

Pro každou významnou banku připraví společný tým dohledu program dohledových šetření, který uvádí hlavní úkoly dohledu a činnosti v následujících 12 měsících, jejich orientační harmonogram a cíle a potřeby kontrol na místě a posuzování interního modelu.

Rada pro finanční stabilitu (FSB)

Mezinárodní orgán, který podporuje mezinárodní finanční stabilitu. Činí tak koordinací vnitrostátních finančních orgánů a mezinárodních standardizačních subjektů, neboť úzce spolupracují na tvorbě silné regulatorní a dohledové politiky a dalších politik ve finančním sektoru. Podporuje rovné podmínky posilováním konzistentního provádění uvedených politik v jednotlivých sektorech a zemích.

RWA

rizikově vážená aktiva

SDEU

Soudní dvůr Evropské unie

SEP

program dohledových šetření

Společné postupy

Postupy platné jak pro významné, tak méně významné instituce. Společné postupy umožňují, aby ECB uplatňovala evropský jednotný soubor pravidel konzistentně. Společné postupy zahrnují: udělení bankovní licence nové společnosti nebo prodloužení prvotní licence; povolení akvizice účasti stávající instituce; odnětí bankovní licence.

Společný tým dohledu

Tým osob vykonávajících dohled, složený ze zaměstnanců ECB a vnitrostátního příslušného orgánu, který je pověřen dohledem nad významným dohlíženým subjektem nebo skupinou.

SQA

zajištění kvality dohledu

SRB

Jednotný výbor pro řešení krizí

SREP

proces dohledu a hodnocení orgány dohledu

SRMR

nařízení o jednotném mechanismu pro řešení krizí

SSG

skupina SSM pro zjednodušení

SSM

jednotný mechanismus dohledu

TRIM

cílený přezkum interních modelů

Úvěry se selháním

Odstavec 145 přílohy V prováděcích technických norem orgánu EBA o podávání zpráv pro účely dohledu stanoví, že úvěry se selháním jsou takové, které splňují alespoň jedno z následujících kritérií: a) jde o podstatné expozice, které jsou více než 90 dnů po splatnosti, b) má se za to, že dlužník pravděpodobně zcela nesplatí své úvěrové závazky bez realizace zajištění, a to bez ohledu na existenci částky po splatnosti či na počet dnů po splatnosti.

Vnitrostátní příslušný orgán

Vnitrostátním právem úředně uznávaný veřejný orgán nebo subjekt, který je vnitrostátním právem zmocněn dohlížet na instituce v rámci systému dohledu fungujícího v dotčeném členském státě.

Významná instituce

Kritéria určující, zda jsou banky považovány za významné – a tudíž spadají pod přímý dohled ECB – jsou stanovena v nařízení o SSM a v nařízení o rámci SSM. Za systémově významné mohou být banky označeny, pokud splňují alespoň jedno z těchto kritérií. Bez ohledu na naplnění uvedených kritérií může SSM prohlásit instituci za významnou tehdy, chce-li zajistit důsledné uplatňování vysokých standardů dohledu. Celkem vykonává ECB přímý dohled nad 119 významnými bankovními skupinami.

Whistleblowing