Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

ABoR

Administratívny revízny výbor

AML

boj proti praniu špinavých peňazí

Banková únia [Banking union]

Jeden zo základných prvkov potrebných na dokončenie hospodárskej a menovej únie, ktorý pozostáva z integrovaného finančného rámca s jednotným mechanizmom dohľadu, jednotným mechanizmom riešenia krízových situácií bánk a jednotným súborom pravidiel vrátane harmonizovaných systémov ochrany vkladov, na základe ktorých môže vzniknúť spoločný európsky systém poistenia vkladov.

Bazilej III [Basel III]

Komplexný súbor reformných opatrení vypracovaný Bazilejským výborom pre bankový dohľad ako reakcia na finančnú krízu v roku 2008. Bazilej III vychádza zo súboru pravidiel Bazileja II a je zameraný na posilnenie regulácie, dohľadu a riadenia rizík v bankovom sektore. Cieľom opatrení je zlepšiť schopnosť bankového sektora absorbovať šoky spôsobené finančným a hospodárskym napätím, skvalitniť riadenie rizík a riadenie bánk a zlepšiť ich transparentnosť a sprístupňovanie informácií.

Bazilejský výbor pre bankový dohľad [Basel Committee on Banking Supervision (BCBS)]

Orgán, ktorý ustanovuje základné globálne štandardy prudenciálnej regulácie bánk, a fórum pre spoluprácu v oblasti bankového dohľadu. Jeho mandát zahŕňa skvalitňovanie regulácie, dohľadu a postupov bánk na celom svete so zámerom posilniť finančnú stabilitu. Členmi BCBS sú organizácie s priamou právomocou v oblasti bankového dohľadu a centrálne banky.

BCBS

Bazilejský výbor pre bankový dohľad

BRRD

smernica o ozdravení a riešení krízových situácií bánk

CET1

vlastný kapitál Tier 1

CFT

boj proti financovaniu terorizmu

COI

odbor pre centralizované previerky na mieste

COREP

spoločné vykazovanie

CRD

smernica o kapitálových požiadavkách

CRR

nariadenie o kapitálových požiadavkách

CRR/CRD IV

nariadenie a smernica o kapitálových požiadavkách: nariadenie (EÚ) č. 575/2013 o prudenciálnych požiadavkách na úverové inštitúcie a investičné spoločnosti (CRR) a smernica 2013/36/EÚ o prístupe k činnosti úverových inštitúcií a prudenciálnom dohľade nad úverovými inštitúciami a investičnými spoločnosťami (CRD IV). Spoločne sa často označujú ako CRD IV.

CSSF

Commission de Surveillance du Secteur Financier

EBA

Európsky orgán pre bankovníctvo

ECB

Európska centrálna banka

ESCB

Európsky systém centrálnych bánk

ESCB/IO

Európsky systém centrálnych bánk a medzinárodných organizácií

ESMA

Európsky orgán pre cenné papiere a trhy

ESRB

Európsky výbor pre systémové riziká

EUCLID

európska centralizovaná infraštruktúra údajov dohľadu

Európsky orgán pre bankovníctvo [European Banking Authority (EBA)]

Nezávislý orgán EÚ zriadený 1. januára 2011 ako súčasť európskeho systému finančného dohľadu s cieľom zabezpečovať účinnú a konzistentnú prudenciálnu reguláciu a dohľad v bankovom sektore EÚ. Jeho hlavnou úlohou je prispievať k tvorbe európskeho jednotného súboru pravidiel v oblasti bankovníctva, ktorý má predstavovať jednotný súbor harmonizovaných prudenciálnych pravidiel pre celú EÚ.

FCMC

Komisia pre finančný a kapitálový trh

FinCEN

sieť na presadzovanie práva v oblasti finančných trestných činov

FINREP

finančné vykazovanie

FOLTF

zlyháva alebo pravdepodobne zlyhá (inštitúcia)

FSAP

program MMF pre hodnotenie finančného sektora

FSB

Rada pre finančnú stabilitu

FTE

pracovné miesta vyjadrené ako ekvivalent počtu zamestnancov na plný úväzok

HDP

hrubý domáci produkt

ICAAP

interný proces hodnotenia kapitálovej primeranosti

IFRS

Medzinárodné štandardy finančného výkazníctva

ILAAP

interný proces hodnotenia likvidity

IMAS

systém riadenia informácií SSM

Inštitúcia, ktorá zlyháva alebo pravdepodobne zlyhá [Failing or likely to fail (FOLTF)]

Existujú štyri dôvody, pre ktoré môže byť banka označená za inštitúciu, ktorá zlyháva alebo pravdepodobne zlyhá: i) prestane spĺňať požiadavky povolenia na výkon činnosti stanovené orgánom dohľadu, ii) má viac záväzkov ako aktív, iii) nie je schopná riadne a včas splácať dlhy a iv) potrebuje mimoriadnu finančnú podporu z verejných zdrojov. V čase, keď je banka označená za takú, ktorá zlyháva alebo pravdepodobne zlyhá, musí platiť, resp. pravdepodobne platiť aspoň jeden z uvedených dôvodov.

Interný model [Internal model]

Akýkoľvek postup merania a riadenia rizík použitý pri výpočte požiadavky na vlastné zdroje, ktorý zaviedla a používa konkrétna úverová inštitúcia a ktorý si vyžaduje predchádzajúci súhlas príslušného orgánu v súlade s treťou časťou nariadenia CRR.

Interný proces hodnotenia kapitálovej primeranosti [Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP)]

Proces obsahujúci stratégie a postupy, ktoré banky využívajú na priebežné hodnotenie a udržiavanie objemu, druhu a distribúcie interného kapitálu, ktorý považujú za primeraný vzhľadom na povahu a úroveň rizík, ktorým sú alebo by mohli byť vystavené. Proces ICAAP hodnotia príslušné orgány v rámci procesu SREP.

Interný proces hodnotenia likvidity [Internal Liquidity Adequacy Assessment Process (ILAAP)]

Proces obsahujúci stratégie, politiky, postupy a systémy, ktoré banky využívajú na identifikovanie, meranie, riadenie a monitorovanie rizika likvidity v primeraných časových úsekoch, vrátane vnútrodenného, s cieľom zaistiť dostatočnú rezervu likvidity. Proces ILAAP hodnotia príslušné orgány v rámci procesu SREP.

IPS

systém inštitucionálneho zabezpečenia

IRRBB

úrokové riziko bankovej knihy

Jednotný mechanizmus dohľadu [Single Supervisory Mechanism (SSM)]

Mechanizmus zložený z ECB a príslušných vnútroštátnych orgánov zúčastnených členských štátov, ktorý bol zriadený na účely výkonu úloh dohľadu zverených ECB. Za účinné a konzistentné fungovanie tohto mechanizmu, ktorý je súčasťou európskej bankovej únie, zodpovedá ECB.

JSS

jednotné štandardy dohľadu

Komplexné hodnotenie [Comprehensive assessment]

Kontrola finančného zdravia úverovej inštitúcie, ktorú je ECB povinná vykonať pred prevzatím zodpovednosti za priamy dohľad nad touto inštitúciou. Komplexné hodnotenie pomáha zaistiť adekvátne kapitálové vybavenie bánk a ich pripravenosť na možné finančné šoky. Hodnotenie zahŕňa kontrolu kvality aktív a záťažové testy.

Kvalifikovaná účasť [Qualifying holding]

Podiel v úverovej inštitúcii, ktorý predstavuje aspoň 10 % základného imania alebo hlasovacích práv, alebo ktorý umožňuje významný vplyv na riadenie tejto úverovej inštitúcie.

LSI

menej významná inštitúcia

Menej významná inštitúcia [Less significant institution (LSI)]

Inštitúcia, ktorá podlieha priamemu dohľadu príslušného vnútroštátneho orgánu a nepriamemu dohľadu ECB. Naopak významné inštitúcie spadajú pod priamy dohľad ECB.

Minimálna požiadavka na vlastné zdroje a akceptovateľné záväzky [Minimum requirement for own funds and eligible liabilities (MREL)]

Požiadavka týkajúca sa všetkých úverových inštitúcií v EÚ, ktorej cieľom je zaručiť schopnosť úverových inštitúcií absorbovať straty v prípade zlyhania. Požiadavka MREL bola ustanovená Európskou komisiou v smernici o ozdravení a riešení krízových situácií bánk (Bank Recovery and Resolution Directive – BRRD). Táto požiadavka má rovnaký cieľ ako požiadavka TLAC (na celkovú schopnosť absorbovať straty). Špecifické kapitálové požiadavky stanovené v rámci MREL sa však počítajú odlišne, na základe kritérií stanovených EBA.

MMSR

štatistické vykazovanie peňažného trhu

MREL

minimálna požiadavka na vlastné zdroje a akceptovateľné záväzky

Nariadenie o rámci SSM [SSM Framework Regulation]

Regulačný rámec, ktorý určuje praktické postupy týkajúce sa spolupráce medzi ECB a príslušnými vnútroštátnymi orgánmi v rámci jednotného mechanizmu dohľadu, ako ho ustanovuje nariadenie o jednotnom mechanizme dohľadu.

Nariadenie o SSM [SSM Regulation]

NCA

príslušný vnútroštátny orgán

NPL

problémový úver

NRA

vnútroštátny orgán pre riešenie krízových situácií

ORC

celková ozdravná kapacita

Passporting [Passporting procedures]

Postupy týkajúce sa slobody usadiť sa a slobody poskytovať služby v iných členských štátoch platné pre akúkoľvek úverovú inštitúciu, ktorá má povolenie a ktorá je pod dohľadom príslušných orgánov iného členského štátu, za predpokladu, že na takúto činnosť má povolenie (ako stanovujú články 33 až 46 smernice CRD IV).

Plán ozdravenia [Recovery plan]

Banky sú povinné vypracovať návrhy plánov ozdravenia pre prípad finančných problémov zamerané na včasné obnovenie činností banky v čase takýchto ťažkostí. Plán ozdravenia predstavuje rámec rôznych spoľahlivých a realizovateľných spôsobov obnovy zameraných napríklad na zlepšenie stavu kapitálu alebo likvidity.

Plán riešenia krízovej situácie [Resolution plan]

Na rozdiel od plánov ozdravenia, ktoré vypracúvajú banky, sú plány riešenia krízovej situácie pripravované a pravidelne aktualizované radou SRB a vnútroštátnymi orgánmi pre riešenie krízových situácií. Plán riešenia krízovej situácie obsahuje komplexný opis spoľahlivých a realizovateľných nápravných krokov, ktoré je možné prijať v rámci jednotného mechanizmu riešenia krízových situácií (SRM), ak banka spĺňa všetky podmienky na riešenie krízovej situácie. Obsahuje opatrenia a procesy pre možné riadne obnovenie činností banky v nadväznosti na zabezpečenie kontinuity jej kritických funkcií.

Postup implicitného súhlasu [Non-objection procedure]

Štandardný rozhodovací proces stanovený v nariadení o SSM pre činnosti dohľadu ECB. Rada pre dohľad ECB prijíma návrhy rozhodnutí, ktoré sa predkladajú na schválenie Rade guvernérov ECB. Rozhodnutia sa považujú za prijaté, pokiaľ voči nim Rada guvernérov v rámci stanovenej lehoty (maximálne desať pracovných dní) nevznesie námietky.

Posudzovanie odbornej spôsobilosti a dôveryhodnosti [Fit and proper assessment]

Odbornú spôsobilosť a dôveryhodnosť kandidátov na funkcie v riadiacich orgánoch bánk hodnotia orgány dohľadu. Rozhodnutia o odbornej spôsobilosti a dôveryhodnosti riadiacich pracovníkov 119 najväčších bánk v eurozóne vydáva ECB. Rozhodnutia pre menej významné inštitúcie vydávajú vnútroštátne orgány dohľadu s výnimkou prípadov udelenia novej bankovej licencie.

Právny akt, ktorým sa zriaďuje jednotný mechanizmus dohľadu nad úverovými inštitúciami v eurozóne, s možnosťou zapojenia ďalších členských štátov EÚ, ako jeden zo základných prvkov európskej bankovej únie. Nariadenie o SSM poveruje ECB osobitnými úlohami, pokiaľ ide o politiky týkajúce sa prudenciálneho dohľadu nad úverovými inštitúciami.

Príslušný vnútroštátny orgán [National competent authority (NCA)]

Verejný orgán alebo inštitúcia oficiálne ustanovený vnútroštátnym právom, ktorý je na základe tohto práva oprávnený vykonávať dohľad nad inštitúciami v rámci systému dohľadu v príslušnom členskom štáte.

Problémové úvery [Non-performing loans (NPL)]

V odseku 145 prílohy V vykonávacieho technického predpisu EBA o vykazovaní na účely dohľadu sa ustanovuje, že NPL sú také úvery, v prípade ktorých platí aspoň jedno z nasledujúcich kritérií: a) významné expozície viac ako 90 dní po splatnosti, b) schopnosť dlžníka splácať úverové záväzky v plnom rozsahu bez realizácie kolaterálu sa hodnotí ako nepravdepodobná, bez ohľadu na výšku sumy alebo počet dní po dátume splatnosti.

Proces preskúmania a hodnotenia orgánmi dohľadu [Supervisory Review and Evaluation Process (SREP)]

Proces, ktorý usmerňuje dohľadové hodnotenie významných a menej významných úverových inštitúcií a ktorým sa určuje, či je (popri minimálnych požiadavkách) potrebné stanoviť dodatočné požiadavky na vlastné zdroje, zverejňovanie alebo likviditu, alebo či sú potrebné ďalšie opatrenia dohľadu.

Program dohľadového procesu [Supervisory Examination Programme (SEP)]

Program, ktorý pripravuje spoločný dohliadací tím pre každú významnú banku. Stanovuje hlavné úlohy a činnosti v oblasti dohľadu na nasledujúcich 12 mesiacov, ich predbežný harmonogram a ciele, ako aj potrebu vykonať dohľad na mieste a preskúmanie interných modelov.

Rada pre finančnú stabilitu [Financial Stability Board (FSB)]

Medzinárodná inštitúcia, ktorej úlohou je podporovať medzinárodnú finančnú stabilitu prostredníctvom koordinácie vnútroštátnych finančných orgánov a medzinárodných normotvorných inštitúcií pri budovaní kvalitných štandardov v oblasti regulácie, dohľadu a v iných oblastiach finančného sektora. Presadzovaním jednotného uplatňovania týchto štandardov v sektoroch a jurisdikciách pomáha vytvárať rovnaké podmienky pre všetky subjekty.

Spoločné postupy

Postupy platné pre významné inštitúcie aj menej významné inštitúcie, ktoré umožňujú ECB konzistentne uplatňovať jednotný európsky súbor pravidiel. Spoločné postupy zahŕňajú udelenie bankového povolenia novým spoločnostiam alebo rozšírenie pôvodného povolenia, udelenie súhlasu na nadobudnutie podielov v existujúcej inštitúcií a odobratie bankového povolenia.

Spoločný dohliadací tím [Joint Supervisory Team (JST)]

Tím pracovníkov dohľadu zložený zo zamestnancov ECB a príslušných vnútroštátnych orgánov, ktorý zodpovedá za dohľad nad významným dohliadaným subjektom alebo skupinou.

SQA

zabezpečenie kvality dohľadu

SRB

Jednotná rada pre riešenie krízových situácií

SREP

proces preskúmania a hodnotenia orgánmi dohľadu

SRMR

nariadenie o jednotnom mechanizme riešenia krízových situácií

SSG

skupina pre zjednodušenie v rámci SSM

SSM

jednotný mechanizmus dohľadu

TRIM

cielené hodnotenie interných modelov

Významná inštitúcia [Significant institution (SI)]

Kritériá určujúce, či sú banky významné, a teda či podliehajú priamemu dohľadu ECB, sú stanovené v nariadení o SSM a v nariadení o rámci SSM. Aby banka mohla byť klasifikovaná ako významná, musí spĺňať aspoň jedno z daných kritérií. SSM však môže kedykoľvek rozhodnúť o klasifikovaní inštitúcie ako významnej bez ohľadu na splnenie týchto kritérií, ak je potrebné zaistiť konzistentné uplatňovanie vysokých štandardov dohľadu. ECB vykonáva priamy dohľad nad 119 významnými bankovými skupinami.