Menu

Ce reprezintă analiza țintită a modelelor interne?

15 februarie 2017 (ultima actualizare: 21 august 2019)

Ce reprezintă analiza țintită a modelelor interne? Care este obiectivul principal al acesteia?

Analiza țintită a modelelor interne

Analiza țintită a modelelor interne (targeted review of internal models – TRIM) este un proiect de evaluare a respectării de către modelele interne utilizate în prezent de bănci a cerințelor de reglementare, precum și a fiabilității și comparabilității rezultatelor acestora. Băncile pot utiliza modele interne pentru a determina cerințele privind fondurile proprii din Pilonul 1, respectiv volumul minim de capital pe care acestea trebuie să îl dețină potrivit legii.

Unul dintre obiectivele principale ale analizei țintite a modelelor interne constă în reducerea inconsecvențelor și a variabilității nejustificate în utilizarea de către bănci a modelelor interne pentru calcularea cerințelor lor privind fondurile proprii.

Analiza țintită a modelelor interne vizează totodată să asigure practici de supraveghere consecvente. Prin urmare, analiza ar trebui să contribuie la asigurarea utilizării adecvate și consecvente a modelelor interne. Astfel, obiectivele analizei țintite a modelelor interne sunt în concordanță cu două dintre scopurile principale ale Supravegherii bancare a BCE: pe de o parte, promovarea unui sistem bancar solid și rezilient printr-o supraveghere proactivă și utilizarea celor mai bune practici și, pe de altă parte, asigurarea aplicării consecvente a practicilor de supraveghere la nivelul băncilor.

Analiza țintită a modelelor interne vizează toate băncile supravegheate direct de BCE?

Ca parte a proiectului, modelele din Pilonul 1 aprobate sunt verificate, în prezent, de BCE în cadrul tuturor băncilor supravegheate direct care le utilizează. Cu toate acestea, nu sunt verificate toate modelele aprobate de la toate băncile, existând câteva alte excepții, de exemplu băncile care se află în curs de fuziune sau cele care nu mai fac obiectul supravegherii directe. Aceasta înseamnă că circa 65 de bănci intră în sfera de aplicare a analizei țintite a modelelor interne.

Proiectul are în vedere riscul de credit, riscul de piață și riscul de credit al contrapartidei (riscul operațional a fost exclus, dată fiind orientarea Comitetului de la Basel pentru supraveghere bancară împotriva utilizării modelelor interne pentru acest tip de risc).

Care este calendarul proiectului? Câte investigații la fața locului vor fi efectuate?

În luna decembrie 2015, BCE a decis că va derula o analiză țintită a modelelor interne. Investigațiile la fața locului efectuate în contextul analizei țintite a modelelor interne au demarat în 2017, după preparativele inițiale desfășurate în anul 2016 în vederea identificării metodologiei și instrumentelor aferente și a modelelor care urmau să fie analizate. Alte investigații la fața locului au fost derulate în 2018 și continuă în 2019. Se preconizează finalizarea a aproximativ 200 de astfel de investigații pe durata întregului proiect.

Proiectul cuprinde două etape-cheie:

  • prima etapă a implicat o analiză a modelelor utilizate pentru evaluarea riscului de credit în cazul portofoliilor aferente companiilor de retail și întreprinderilor mici și mijlocii, precum și a riscului de piață și a riscului de credit al contrapartidei; investigațiile la fața locului au fost derulate în 2017 și în prima jumătate a anului 2018;
  • a doua etapă este încă în curs și se axează, în principal, pe modelele utilizate pentru evaluarea riscului de credit în cazul așa-numitelor portofolii cu probabilitate scăzută de nerambursare (low-default portfolios) (acestea acoperă expuneri la corporații și instituții de dimensiuni medii și mari, precum și finanțări specializate); a doua etapă a demarat în a doua jumătate a anului 2018 și continuă în 2019.

De ce a lansat BCE analiza țintită a modelelor interne?

Ulterior crizei financiare, chestiunea utilizării modelelor interne pentru stabilirea cerințelor privind fondurile proprii a fost amplu dezbătută, din două motive principale:

  • de la introducerea lor în conformitate cu cadrul Basel II, modelele interne au devenit mai complexe, făcând tot mai dificilă evaluarea de către bănci și autoritățile de supraveghere a cartografierii corecte și consecvente a riscurilor;
  • o serie de studii comparative au evidențiat posibilele inconsecvențe, precum și gradul ridicat de variabilitate la nivelul cerințelor privind fondurile proprii pe care diferite bănci cu portofolii similare le-au calculat cu ajutorul modelelor interne.

Prin urmare, analiza țintită a modelelor interne vizează să reducă variabilitatea nejustificată în calcularea cerințelor privind fondurile proprii, precum și să confirme caracterul adecvat și oportun al modelelor interne, consolidând astfel și credibilitatea modelelor interne utilizate de băncile care fac obiectul supravegherii bancare europene.

Va conduce acest exercițiu la o sporire a cerințelor privind fondurile proprii în ansamblu?

Proiectul are drept scop reducerea variabilității nejustificate a cerințelor privind fondurile proprii la nivelul băncilor, și nu sporirea cerințelor privind fondurile proprii în general. Cu toate acestea, analiza țintită a modelelor interne ar putea conduce la creșteri sau scăderi ale necesarului de fonduri proprii al băncilor individuale.

Cum comunică BCE cu băncile participante?

BCE menține un dialog constant cu băncile participante, oferindu-le actualizări periodice cu privire la situația generală a proiectului, informându-le despre etapele importante ulterioare etc. Acest dialog are loc prin intermediul conferințelor și workshopurilor dedicate, al scrisorilor de informare periodice referitoare la proiect, al schimburilor bilaterale și al participării personalului BCE la evenimentele organizate de sector.