Unele dintre informaţiile publicate pe această pagină sunt incomplete sau inexacte. În prezent, acestea sunt în curs de revizuire, urmând ca o versiune actualizată să fie publicată în curând.

Ce reprezintă analiza țintită a modelelor interne?

15 februarie 2017

Ce reprezintă analiza țintită a modelelor interne? Care este obiectivul principal al acesteia?

Analiza țintită a modelelor interne (targeted review of internal models – TRIM) este un proiect de evaluare a respectării de către modelele interne utilizate în prezent de bănci a cerințelor de reglementare, precum și a fiabilității și comparabilității acestor modele. Uneori, băncile utilizează modele interne pentru a determina cerințele privind fondurile proprii din Pilonul 1, respectiv volumul minim de capital pe care acestea trebuie să îl dețină potrivit legii.

Un obiectiv important al analizei țintite a modelelor interne constă în reducerea inconsecvențelor și a variabilității nejustificate în utilizarea de către bănci a modelelor interne pentru calcularea activelor ponderate în funcție de risc (risk-weighted assets – RWA). Această situație poate apărea în condițiile în care, în prezent, cadrul de reglementare oferă băncilor o anumită libertate în ceea ce privește modelarea riscurilor la care sunt expuse.

Analiza țintită a modelelor interne vizează totodată armonizarea practicilor legate de aspecte specifice. Prin urmare, analiza ar trebui să contribuie la asigurarea utilizării adecvate a modelelor interne.

Astfel, obiectivele analizei țintite a modelelor interne coincid cu două scopuri principale ale Supravegherii bancare a BCE: încurajarea unui sistem bancar solid și rezilient prin asigurarea unei supravegheri proactive și stricte și crearea unor condiții de concurență echitabile prin armonizarea practicilor de supraveghere la nivelul zonei euro.

Analiza țintită a modelelor interne a fost lansată la sfârșitul anului 2015, iar finalizarea sa este prevăzută pentru 2019.

De ce efectuează BCE această analiză acum?

În ultimii ani, utilizarea modelelor interne pentru calcularea cerințelor privind capitalul reglementat a devenit tot mai controversată, din două motive principale:

  • modelele interne au devenit din ce în ce mai complexe de la introducerea lor inițială în conformitate cu cadrul Basel II, îngreunând tot mai mult atât înțelegerea lor de către bănci și autoritățile de supraveghere, cât și evaluarea cartografierii corecte și consecvente a riscurilor;
  • o serie de studii comparative au evidențiat inconsecvențele, precum și gradul ridicat de variabilitate la nivelul cerințelor de capital calculate cu ajutorul modelelor interne ale diferitelor bănci.

Care este calendarul și care sunt costurile totale ale analizei? Câte persoane vor fi implicate? În ce măsură vor participa membri ai personalului autorităților naționale, auditori externi și/sau consultanți?

Supravegherea bancară a BCE investește considerabil în analiza țintită a modelelor interne, atât în ceea ce privește personalul propriu, cât și costul resurselor externe. Referitor la personal, vor fi implicați aproximativ 100 de supraveghetori de la BCE și de la autoritățile naționale.

În anii 2017 și 2018 se vor derula misiuni la fața locului (cu o posibilă prelungire în 2019). Pentru fiecare misiune la fața locului sunt necesare cel puțin șase persoane care să lucreze pe o perioadă de cel puțin zece săptămâni. În anul 2017 vor avea loc peste 100 de misiuni. Pentru fiecare misiune la fața locului, consultanții externi vor reprezenta până la jumătate din efectiv. Această configurație permite BCE să desfășoare în continuare alte activități de supraveghere în curs.

Există o legătură între (finalizarea) Basel III și analiza țintită a modelelor interne?

Discuțiile din cadrul Basel III privind utilizarea adecvată a modelelor interne, în scopul în care au fost create de autorii lor, sugerează faptul că proiectul BCE de a analiza modelele interne este deosebit de oportun.

Analiza țintită a modelelor interne abordează exact ceea ce oponenții modelelor interne tind să critice: prin verificarea aplicării corecte de către bănci a modelelor interne din Pilonul 1 la calcularea cerințelor privind fondurile proprii, BCE vizează să contribuie la asigurarea unei utilizări realmente adecvate a modelelor respective.

Există măcar certitudinea că modelele interne vor subzista după finalizarea Basel III?

În pofida unor dubii, BCE consideră că modelele interne pot deține un rol util în calcularea capitalului reglementat în funcție de expunerea la risc a instituției, dacă sunt îndeplinite anumite condiții: riscurile trebuie modelate în mod adecvat, iar modelele trebuie să ofere rezultate consecvente.

Vor fi afectate toate băncile supravegheate direct de BCE?

Ca parte a proiectului, BCE va verifica toate băncile pe care le supraveghează direct și care au aprobat modele interne din Pilonul 1 (trei bănci sunt scutite din diverse motive, precum o fuziune în curs). Astfel, sfera de aplicare a proiectului vizează 68 de bănci.

Proiectul are în vedere riscul de credit, riscul de piață și riscul de credit al contrapartidei. Pentru aceste tipuri de risc, scopul proiectului este, de asemenea, acela de a lua în considerare eventualele modificări ale cerințelor de reglementare privind modelele interne care se așteaptă să fie introduse pe parcursul proiectului.

Ce face BCE cu rezultatele obținute? Vor fi acestea incluse în procesul de supraveghere și evaluare (PSE)?

În conformitate cu procedura standard, Supravegherea bancară a BCE va solicita băncilor să remedieze orice deficiență legată de respectarea cerințelor de reglementare imediat după încheierea misiunii la fața locului.

În cazul în care băncile nu se conformează ghidului BCE privind analiza țintită a modelelor interne, BCE va emite un act operațional indicând deficiențele, de îndată ce analizele inter pares sunt suficient de stabile pentru a asigura condiții de concurență echitabile.

În cele din urmă, deciziile prin care se solicită băncilor să adopte măsuri de remediere vor fi trimise instituțiilor pentru soluționarea deficiențelor restante pe baza versiunii finale a ghidului, după o consultare publică. Băncilor li se va acorda timp suficient pentru ajustare, în special în situațiile în care așteptările diferă de standardele naționale utilizate în trecut de autoritățile de supraveghere.

Va conduce acest exercițiu la o creștere a cerințelor de capital în ansamblu?

Este important de remarcat faptul că, deși proiectul vizează reducerea variabilității nejustificate a activelor ponderate în funcție de risc la nivelul băncilor, nu se intenționează o creștere generalizată a volumului activelor respective. Cu toate acestea, analiza țintită a modelelor interne ar putea conduce la creșteri sau scăderi ale necesarului de capital pentru băncile individuale.