Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Najčastejšie otázky o hodnotení SREP v budúcnosti

Prečo sme pristúpili k revízii postupu hodnotenia SREP?

Naše procesy dohľadu sú naďalej účinné, no prostredie, v ktorom pôsobíme, sa mení, pričom štrukturálne zmeny, vonkajšie šoky a nové riziká vytvárajú prostredie vysokej neistoty. V rámci nepretržitého plnenia nášho mandátu zachovávať bezpečnosť európskych bánk sme prehodnotili postup hodnotenia SREP, aby i naďalej spĺňal svoj účel a aby boli naše dohľadové procesy ešte účinnejšie a efektívnejšie. Brali sme pritom do úvahy pripomienky odbornej revízie SREPsprávy Európskeho dvora audítorov, ako proces SREP zjednodušiť.

Čo bolo cieľom revízie postupu hodnotenia SREP?

Opatrenia prijaté v nadväznosti na revíziu povedú k jednoduchším a flexibilnejším procesom dohľadu a k skráteniu časového priebehu SREP. Ich cieľom je tiež rozvíjať a udržiavať kultúru dohľadu, ktorá sa cielenejšie zameriava na kľúčové riziká, podporuje individuálne kvalitatívne hodnotenie bánk a v prípade potreby podnecuje prijatie účinných a včasných opatrení. Uskutočnené zmeny nám v neposlednom rade pomôžu jasnejšie komunikovať s bankami, nad ktorými vykonávame dohľad, a zvýšiť efektívnosť, transparentnosť a predvídateľnosť našej činnosti.

Ako postup hodnotenia SREP meníme?

  • Komplexné plánovanie: naše činnosti dohľadu budú v čoraz väčšej miere odrážať a nadväzovať na priority dohľadu, ktoré každoročne stanovuje Rada pre dohľad. Orgány dohľadu tak budú môcť plánovať svoju činnosť počas celého roka a zohľadňovať pritom vonkajšie prostredie a riziká špecifické pre jednotlivé banky.
  • Viacročné hodnotenie: na základe našich pozitívnych skúseností s viacročným hodnotením, ktoré sme prvýkrát zaviedli v cykloch hodnotenia SREP v rokoch 2023 a 2024, budeme tento postup v plnej miere využívať v rámci hodnotení SREP v budúcnosti. To znamená, že zatiaľ čo riziká bánk budeme aj naďalej hodnotiť holistickým spôsobom, naše tímy sa každý rok prioritne zamerajú na niekoľko konkrétnych modulov, pričom ostatné riziká budú hodnotiť neskôr v súlade s rámcom tolerancie rizík.
  • Pružný systém hodnotenia rizík: niektoré hodnotenia rizík, ktoré nesúvisia so zverejňovaním ročných finančných správ v marci – vrátane hodnotenia obchodných modelov, interného riadenia a iných kvalitatívnych tém – môžu prebiehať flexibilnejšie počas celého roka podľa uváženia spoločného dohliadacieho tímu. Umožní to zefektívniť kvantitatívne hodnotenia a zároveň skrátiť dĺžku celkového procesu.
  • Proporcionalita: táto zásada je základným prvkom bankového dohľadu ECB a v čoraz väčšej miere sa bude uplatňovať na celkový proces SREP. Zjednodušíme napríklad interné vykazovanie v prípade menších bánk.
  • Metodika dohľadu: naša metodika má pevný základ a jej budúce revízie sa budeme snažiť zamerať na vznikajúce riziká a snahy o zjednodušenie. V súčasnosti napríklad revidujeme metodiku požiadaviek druhého piliera (Pillar 2 requirement – P2R), aby bola jednoduchšia a transparentnejšia.
  • Informačné technológie a analytické nástroje: budeme naďalej využívať dostupné technológie dohľadu s cieľom transformovať a optimalizovať naše procesy za podpory najnovších inovácií.
  • Jasné a stručné rozhodnutia: skrátime dĺžku rozhodnutí SREP tým, že sa zameriame na hlavné otázky dohľadu, načrtneme očakávania a v prípade potreby zahrnieme uplatniteľné opatrenia. To zároveň skráti trvanie postupu hodnotenia SREP, keďže vypracovanie návrhu, právna analýza a preklad si budú vyžadovať menej času.

Zmení sa spôsob výpočtu kapitálových požiadaviek? Ak áno, kedy?

Proces určovania kapitálových požiadaviek mienime zefektívniť. Požiadavky P2R zostanú naviazané na hodnotenie SREP a budú vychádzať z komplexného pohľadu orgánov dohľadu na rizikový profil banky. Revidovaná metodika P2R prejde úvodnou testovacou fázou a bude implementovaná až v roku 2026. Zainteresované strany a odvetvie budú o potenciálnych zmenách včas informované.

Aké kroky už boli podniknuté?

Už sme prijali kroky na zlepšenie našich procesov dohľadu prostredníctvom stanovenia priorít. V roku 2023 sme napríklad zaviedli nový rámec tolerancie rizík a v rámci postupu SREP sme začali vykonávať viacročné hodnotenie. Od začiatku činnosti európskeho bankového dohľadu v roku 2014 čoraz viac využívame optimálne postupy a prípadové štúdie. V roku 2021 sme v rámci rozhodnutia SREP začali vydávať list vedeniu bánk s cieľom zabezpečiť väčšiu transparentnosť o nedostatkoch zistených orgánmi dohľadu. Zjednodušili sme i referenčné porovnávanie a zlepšili spracovanie a analýzu údajov automatizáciou opakovaných krokov.

Aké budú ďalšie kroky?

Zmeny hodnotenia SREP budeme zavádzať postupne v priebehu cyklu 2025, ktorý sa končí v októbri, a cyklu 2026, ktorý sa končí v septembri, pričom budeme zohľadňovať postupné revízie zavádzané v priebehu nasledujúcich dvoch rokov. Napríklad viacročné hodnotenie, pružný systém hodnotenia rizík a skrátené rozhodnutia SREP budú zavedené v rámci cyklu SREP v roku 2025, zatiaľ čo nová metodika P2R začne platiť v cykle 2026.

Postupné zavádzanie zabezpečí, aby boli zmeny v súlade s harmonogramami iných súvisiacich procesov a aby boli zapojené všetky príslušné zainteresované strany. Stav zavádzania týchto opatrení budeme monitorovať a Rada pre dohľad bude analyzovať aktuálny vývoj a zohľadňovať poznatky získané pri ich zavádzaní.

Oznamovanie porušení predpisov (whistleblowing)