Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

Veelgestelde vragen over de klimaatrisicostresstest 2022

Waarom houdt ECB-Bankentoezicht een klimaatrisicostresstest?

Klimaatverandering vormt een steeds groter risico voor banken en het Europese financiële stelsel als geheel.

Met de klimaatrisicostresstest 2022 (climate risk stress test – CST) onderzoeken we hoe goed banken zijn toegerust om klimaatrisico’s het hoofd te bieden. Daartoe kijken we naar de mogelijkheden van banken om klimaatrisico’s met behulp van stresstesten te meten. Ook vergelijken we deelnemende instellingen aan de hand van een gemeenschappelijke set indicatoren om klimaatrisico’s te bepalen. Daarnaast bevat de stresstest projecties voor verschillende scenario’s gericht op specifieke transitie- en fysieke risico’s.

De oefening is niet bedoeld om de kapitaaltoereikendheid van banken te meten. Het doel is om kwetsbaarheden en best practices in kaart te brengen en daarvan te leren, zodat banken handvatten krijgen voor de groene transitie.

Welke klimaatrisico’s behandelt de stresstest?

De oefening beoordeelt zowel fysieke risico’s als transitieriscio’s.

De beoordeling van het fysieke risico richt zich op twee extreme weersomstandigheden: een grote overstroming en een ernstige droogte binnen het tijdsbestek van één jaar.

De test in verband met het transitierisico omvat verscheidene scenario’s en termijnen. Allereerst kijken we naar kwetsbaarheden op de korte termijn, in een driejaars basisscenario bij een niet-ordelijke transitie, als gevolg van een scherpe stijging van de prijs voor koolstofemissierechten.

Ten tweede kijken we naar de strategie van de banken voor de lange termijn in drie verschillende transitiescenario’s over een periode van 30 jaar. Bij de analyse wordt gekeken naar de impact van transitierisico’s in relatie tot krediet-, markt-, operationele en reputatierisico’s, en daarnaast ook uit kwalitatief oogpunt.

Welke informatie hebben banken aan de ECB gerapporteerd?

De banken hebben een volledige set templates met betrekking tot de drie modules van de test ingeleverd, samen met de onderliggende berekeningen. Daarnaast hebben ze een toelichting ingediend waarin ze de benadering beschrijven die ze bij de oefening hebben gehanteerd. Banken hebben bijvoorbeeld voor het eerst verslag uitgebracht van hun afhankelijkheid van inkomsten uit broeikasgasintensieve industrieën en de emissies van de door hen gefinancierde bedrijven in fossiele brandstoffen.

Hoe beoordeelt de ECB de resultaten van de test?

De resultaten van de CST laten zien dat we aan het begin staan van een lange reis. Banken hebben enige vooruitgang geboekt met de integratie van klimaatrisico’s binnen hun stresstestraamwerken, maar er is nog veel ruimte voor verbetering.

Ze moeten zich onder meer beter voorbereiden op de groene transitie, bijvoorbeeld door hun klanten actiever te benaderen om hun problemen met de beschikbaarheid van data op te lossen.

Heeft de ECB gezien welke lessen kunnen worden getrokken?

Een zeer belangrijk element van deze test is wat banken en toezichthouders hiervan kunnen leren. Om ervoor te zorgen dat banken kunnen profiteren van alle inzichten die uit de CST zijn verkregen, willen we in het laatste kwartaal van 2022 de best practices die uit de CST voortvloeien, delen. Over het geheel genomen is het van belang dat banken betere gegevens van hun klanten verkrijgen en minder afhankelijk zijn van benaderingen om hun blootstelling aan koolstofintensieve sectoren in te schatten. Bovendien moeten ze hun vermogen vergroten om klimaatstresstesten uit te voeren met betrekking tot verscheidene transmissiekanalen voor klimaatrisico (bijv. markt- en kredietrisico’s) en portefeuilles (bijv. bedrijven of hypotheken).

Hoe gaat de ECB de resultaten gebruiken?

We nemen de uitkomsten van de CST mee in de procedure voor prudentiële toetsing en evaluatie (Supervisory Review and Evaluation Process – SREP). Dit kan via SREP-scores indirect effect hebben op de Pijler 2-kapitaalvereisten. Via de Pijler 2-aanbeveling zal er in 2022 echter geen directe impact zijn op kapitaal.

Klokkenluiders