Menu

Председател на Надзорния съвет

Образование

1989
Магистърска степен по икономика, Кеймбриджки университет, Обединено кралство
1987
Бакалавърска степен по икономика, Università Bocconi, Милано, Италия

Професионален опит

от януари 2019 г.
Председател на Надзорния съвет на Европейската централна банка (ЕЦБ)
2011 – 2018
Председател на Европейския банков орган (ЕБО)
2008 – 2011
Ръководител на отдел „Надзорно регулиране и политики“, Banca d’Italia
2004 – 2008
Генерален секретар на Комитета на европейските банкови надзорници и главен секретар на CEBS Secretariat Limited
2003 – 2004
Ръководител на отдел „Финансов надзор“, дирекция „Финансова стабилност и надзор“, ЕЦБ
2001 – 2003
Ръководител на звено, секретар на Комитета за банков надзор (BSC) на Европейската система на централните банки, дирекция „Финансова стабилност и надзор“, ЕЦБ
1999 – 2001
Експерт, впоследствие старши експерт по макропруденциален анализ в звено „Банкови и финансови въпроси“, отдел „Пруденциален надзор“, ЕЦБ
1996 – 1999
Старши икономист в звено „Финансови структури“, дирекция „Паричен и финансов сектор“, Генерална дирекция „Изследвания“, Banca d’Italia
1988 – 1996
Икономист в подотдела за изследвания в областта на банковото дело, впоследствие в подотдела за политики в областта на конкуренцията, отдел „Общи въпроси“, Генерална дирекция „Банков и финансов надзор“, Banca d’Italia

Други постове

1995
Съветник на италианския министър-председател Ламберто Дини – командирован от Banca d’Italia