Menu

Čo je účelom cieleného hodnotenia interných modelov?

15. februára 2017 (aktualizované 21. augusta 2019)

Čo je účelom cieleného hodnotenia interných modelov? Čo je jeho hlavným cieľom?

Cielené hodnotenie interných modelov

Cielené hodnotenie interných modelov (targeted review of internal models – TRIM) je projekt, ktorý má posúdiť, či v súčasnosti používané interné modely bánk spĺňajú platné regulačné požiadavky a či sú ich výstupy spoľahlivé a porovnateľné. Banky môžu interné modely používať na určovanie výšky požadovaných vlastných zdrojov prvého piliera, t. j. zákonom požadovanej minimálnej výšky kapitálu.

Jedným z hlavných cieľov hodnotenia TRIM je znížiť mieru nekonzistentnosti a neopodstatnenej variability výpočtu požadovaných vlastných zdrojov bánk pomocou interných modelov.

Hodnotenie TRIM má tiež zabezpečiť konzistentnosť postupov dohľadu. Malo by tak prispieť k správnemu a konzistentnému používaniu interných modelov. Ciele hodnotenia TRIM sa teda zhodujú s dvomi hlavnými cieľmi bankového dohľadu ECB: zvyšovať stabilitu a odolnosť bankového systému prostredníctvom aktívneho dohľadu a používania najlepších postupov a zabezpečovať konzistentné uplatňovanie postupov dohľadu vo všetkých bankách.

Vykonáva sa hodnotenie TRIM vo všetkých bankách pod priamym dohľadom ECB?

ECB v súčasnosti v rámci projektu kontroluje schválené modely prvého piliera vo všetkých priamo dohliadaných bankách, ktoré ich používajú. Hodnotenie sa však nevzťahuje na všetky schválené modely vo všetkých bankách a sú z neho vyňaté napríklad aj banky, ktoré sú v procese fúzie alebo banky, ktoré už nemusia podliehať priamemu dohľadu. Hodnoteniu TRIM sa v súčasnosti podrobuje približne 65 bánk.

Hodnotenie TRIM sa zameriava na kreditné riziko, trhové riziko a kreditné riziko protistrany (operačné riziko bolo vylúčené vzhľadom na záporné stanovisko Bazilejského výboru pre bankový dohľad k používaniu interných modelov v prípade tohto rizika).

Aký je harmonogram projektu? Koľko kontrol na mieste sa v rámci hodnotenia uskutoční?

Rozhodnutie o vykonaní cieleného hodnotenia interných modelov ECB prijala v decembri 2015. V roku 2016 sa uskutočnili prípravné práce s cieľom určiť základnú metodiku a nástroje a stanoviť, ktoré modely budú hodnoteniu podliehať. V roku 2017 sa začali vykonávať kontroly na mieste, ktoré pokračovali v roku 2018 a prebiehajú i v roku 2019. Počas celého projektu by sa malo uskutočniť približne 200 kontrol na mieste.

Projekt má dve hlavné fázy:

  • V prvej fáze sa kontrolovali modely používané na hodnotenie kreditného rizika v prípade retailových portfólií a portfólií malých a stredných podnikov, ako aj trhového rizika a kreditného rizika protistrany. Kontroly na mieste prebiehali v roku 2017 a v prvej polovici roka 2018.
  • Druhá fáza, ktorá ešte prebieha aj v roku 2019, sa zameriava najmä na modely používané na hodnotenie kreditného rizika v prípade portfólií s nízkym rizikom zlyhania (patria sem expozície voči stredným a veľkým podnikom a inštitúciám, ako aj špecializované úverovanie). Kontroly sa začali v druhej polovici roka 2018.

Prečo sa ECB hodnotenie TRIM rozhodla uskutočniť?

Od finančnej krízy sa používanie interných modelov na určovanie výšky požadovaných vlastných zdrojov stalo predmetom diskusií, a to z dvoch hlavných dôvodov:

  • Interné modely od svojho zavedenia v rámci Bazileja II naberajú na komplexnosti. Pre banky a orgány dohľadu je preto stále náročnejšie posúdiť, či správne a konzistentne mapujú existujúce riziká.
  • Viacero porovnávacích štúdií poukázalo v prípade bánk s podobnými portfóliami na potenciálnu nekonzistentnosť a vysokú variabilitu požadovaných vlastných zdrojov vypočítaných pomocou interných modelov.

Cieľom hodnotenia TRIM je preto znížiť neopodstatnenú variabilitu výpočtu požadovaných vlastných zdrojov a potvrdiť adekvátnosť a vhodnosť interných modelov, a zároveň tak zvýšiť dôveryhodnosť interných modelov bánk, ktoré podliehajú európskemu bankovému dohľadu.

Povedie hodnotenie k zvýšeniu celkových požiadaviek na vlastné zdroje?

Cieľom projektu je zníženie neopodstatnenej variability požadovaných vlastných zdrojov medzi jednotlivými bankami, nie zvýšenie požiadaviek na vlastné zdroje vo všeobecnosti. V jednotlivých bankách však hodnotenie TRIM i napriek tomu k určitému zvýšeniu či zníženiu požiadaviek na vlastné zdroje viesť môže.

Ako ECB s jednotlivými bankami komunikuje?

ECB s hodnotenými bankami vedie nepretržitý dialóg. Priebežne ich informuje o celkovom stave projektu a o nadchádzajúcich krokoch, napríklad prostredníctvom konferencií a workshopov, pravidelných oznámení, bilaterálnych diskusií, ako aj účasťou pracovníkov ECB na podujatiach organizovaných v rámci odvetvia.