Niektoré z informácií uvedených na tejto stránke sú neúplné alebo nepresné. Po skončení prebiehajúcej aktualizácie bude onedlho zverejnená opravená verzia.

Čo je účelom cieleného hodnotenia interných modelov?

15. februára 2017

Čo je účelom cieleného hodnotenia interných modelov? Čo je jeho hlavným cieľom?

Cielené hodnotenie interných modelov (targeted review of internal models – TRIM) je projekt, ktorý má posúdiť, či v súčasnosti používané interné modely bánk spĺňajú platné regulačné požiadavky a či sú spoľahlivé a porovnateľné. Banky niekedy interné modely používajú pri určovaní požadovaných vlastných zdrojov prvého piliera, t. j. zákonom požadovanej minimálnej výšky kapitálu.

Jedným z hlavných cieľov hodnotenia TRIM je zmenšiť mieru nekonzistentnosti a neopodstatnenej variability používania interných modelov bánk na výpočet rizikovo vážených aktív. Dôvodom týchto javov môže byť skutočnosť, že súčasný regulačný rámec bankám pri modelovaní rizík dáva určitú voľnosť.

Cieľom hodnotenia TRIM je tiež harmonizovať postupy používané v špecifických oblastiach. Hodnotenie by tak malo prispieť k správnemu používaniu interných modelov.

Ciele hodnotenia TRIM sa teda zhodujú s dvomi hlavnými cieľmi bankového dohľadu ECB: zvyšovať stabilitu a odolnosť bankového systému prostredníctvom aktívneho a prísneho dohľadu a vytvoriť rovnaké podmienky harmonizáciou postupov dohľadu v celej eurozóne.

Hodnotenie TRIM sa začalo v roku 2015 a jeho ukončenie sa plánuje v roku 2019.

Prečo ECB toto hodnotenie vykonáva práve teraz?

V posledných rokoch je používanie interných modelov pri určovaní regulačných kapitálových požiadaviek stále kontroverznejšie, a to z dvoch hlavných dôvodov:

  • Interné modely od svojho pôvodného zavedenia v rámci Bazileja II naberajú na komplexnosti. Pre banky a orgány dohľadu je preto stále náročnejšie im porozumieť a posúdiť, či správne a konzistentne mapujú existujúce riziká.
  • Viacero porovnávacích štúdií poukazuje na ich nekonzistentnosť i na vysokú variabilitu kapitálových požiadaviek určovaných na základe rôznych interných modelov bánk.

Aký je harmonogram a aké sú celkové náklady hodnotenia? Aká je jeho personálna náročnosť? Do akej miery budú do hodnotenia zapojení zamestnanci vnútroštátnych orgánov, externí audítori a konzultanti?

Bankový dohľad ECB do hodnotenia TRIM investuje značné vlastné personálne kapacity i náklady na externé zdroje. Pokiaľ ide o personálne vybavenie, do hodnotenia bude zapojených takmer 100 pracovníkov dohľadu z ECB a vnútroštátnych orgánov dohľadu.

V roku 2017 a 2018 (s možnosťou predĺženia do roku 2019) sa uskutočnia previerky na mieste. Každá previerka na mieste si vyžaduje nasadenie najmenej šiestich osôb počas najmenej desiatich týždňov. V roku 2017 sa uskutoční viac než 100 previerok. V rámci každej previerky budú približne polovicu tímu tvoriť externí konzultanti. Vďaka tomu môže ECB pokračovať v ďalších prebiehajúcich dohľadových aktivitách.

Je nejaká súvislosť medzi rámcom Bazilej III (jeho finalizáciou) a hodnotením TRIM?

Vzhľadom na prebiehajúcu diskusiu v rámci Bazileja III o tom, či sa interné modely používajú náležitým spôsobom a podľa predstáv ich autorov, je načasovanie projektu ECB na ich hodnotenie ideálne.

TRIM sa zameriava práve na tie aspekty, ktoré odporcovia interných modelov zvyčajne kritizujú. Kontrolou spôsobu aplikácie interných modelov bánk pri výpočte požiadaviek na vlastné zdroje sa ECB snaží zaistiť ich správne používanie.

Ste si istí, že interné modely budú vôbec po finalizácii Bazileja III ešte existovať?

ECB napriek určitým otáznikom verí, že interné modely môžu byť užitočné pri určovaní regulačného kapitálu na základe rizikovej expozície inštitúcií, ak sú pritom splnené určité podmienky: riziká sa musia adekvátne modelovať a modely musia produkovať konzistentné výstupy.

Dotkne sa to všetkých bánk pod priamym dohľadom ECB?

ECB v rámci hodnotenia TRIM preverí všetky banky pod svojím priamym dohľadom, ktoré majú schválené interné modely v rámci prvého piliera (s výnimkou troch bánk z rôznych dôvodov, napr. prebiehajúcej fúzie). To znamená 68 bánk.

Predmetom hodnotenia je kreditné a trhové riziko a riziko zmluvnej strany. V prípade tohto typu rizík je cieľom hodnotenia zohľadniť i potenciálne zmeny regulačných požiadaviek vzťahujúcich sa na interné modely, ktoré by mali byť v priebehu projektu zavedené.

Akým spôsobom ECB naloží s výsledkami hodnotenia? Zohľadnia sa v procese preskúmania a hodnotenia orgánmi dohľadu (SREP)?

V súlade s bežným postupom bankový dohľad ECB banky bezprostredne po skončení previerok na mieste požiada o odstránenie akýchkoľvek zistených nedostatkov v dodržiavaní regulačných požiadaviek.

V prípade, že banky budú vykazovať nedostatky na základe všeobecných zásad ECB pre hodnotenie TRIM, ECB vydá operatívnu správu s uvedenými nedostatkami, akonáhle budú vzájomné porovnania dostatočne ucelené na zaistenie rovnakých podmienok.

Po skončení verejnej konzultácie budú inštitúciám na základe konečnej verzie všeobecných zásad doručené rozhodnutia o nápravných opatreniach požadovaných na odstránenie zostávajúcich nedostatkov. Banky budú mať dostatok času na adaptáciu, najmä ak sa nové očakávania budú líšiť od predchádzajúcich štandardov orgánov dohľadu.

Povedie hodnotenie k zvýšeniu celkových kapitálových požiadaviek?

Je dôležité poznamenať, že hoci cieľom tohto projektu je znížiť mieru neopodstatnenej variability rizikovo vážených aktív v jednotlivých bankách, jeho zámerom nie je ich všeobecné zvýšenie. V jednotlivých bankách však TRIM i napriek tomu určité zvýšenie či zníženie kapitálových potrieb spôsobiť môže.