Menu

Kas yra tikslinė vidaus modelių peržiūra?

2017 m. vasario 15 d. (atnaujinta 2019 m. rugpjūčio 21 d.)

Kas yra tikslinė vidaus modelių peržiūra? Koks jos pagrindinis tikslas?

Tikslinė vidaus modelių peržiūra

Tikslinės vidaus modelių peržiūros projekto tikslas – įvertinti, ar šiuo metu bankų taikomi vidaus modeliai atitinka teisės aktų reikalavimus ir ar juos taikant gaunami rezultatai yra patikimi ir tarpusavyje palyginami. Bankai gali naudoti vidaus modelius savo 1 ramsčio nuosavų lėšų poreikiui nustatyti, t. y. apskaičiuoti, kiek mažiausiai kapitalo jie privalo turėti pagal įstatymus.

Vienas pagrindinių tikslinės vidaus modelių peržiūros tikslų yra sumažinti nenuoseklumus ir nepagrįstus skirtumus, pasireiškiančius, kai bankai taiko vidaus modelius nuosavų lėšų reikalavimams apskaičiuoti.

Kitas tikslinės vidaus modelių peržiūros tikslas – užtikrinti, kad priežiūros praktika būtų nuosekli. Taigi, peržiūra turėtų padėti užtikrinti, kad vidaus modeliai būtų taikomi tinkamai ir nuosekliai. Tuo tikslinės vidaus modelių peržiūros tikslai sutampa su dviem pagrindiniais ECB Bankų priežiūros tarnybos tikslais – vykdant aktyvią priežiūrą ir taikant geriausią praktiką didinti bankų sistemos patikimumą bei atsparumą ir užtikrinti, kad priežiūros praktika visuose bankuose būtų taikoma nuosekliai.

Ar tikslinė vidaus modelių peržiūra paveiks visus ECB tiesiogiai prižiūrimus bankus?

Įgyvendindamas šį projektą, šiuo metu ECB tikrina patvirtintus 1 ramsčio modelius, kuriuos taiko visi jo tiesiogiai prižiūrimi bankai. Tačiau yra tikrinami ne visi patvirtinti modeliai ir ne visuose bankuose. Yra ir dar kelios išimtys, pavyzdžiui, nebus tikrinami bankai, kuriuose vykdomos susijungimo procedūros, arba bankai, kurie nebebus tiesiogiai prižiūrimi. Vadinasi, tikslinė vidaus modelių peržiūra bus atlikta maždaug 65 bankuose.

Projektas apima kredito, rinkos ir sandorio šalies kredito riziką (operacinė rizika neįtraukta atsižvelgiant į Bazelio bankų priežiūros komiteto poziciją, kad vidaus modeliai šiai rizikai neturėtų būti taikomi).

Kiek laiko šis projektas bus įgyvendinamas? Kiek patikrinimų vietoje bus atlikta?

2015 m. gruodžio mėn. ECB nusprendė atlikti tikslinę vidaus modelių peržiūrą. 2016 m. pradėtas parengiamasis darbas siekiant įvertinti, kokią metodiką, priemones ir modelius reikia peržiūrėti, o 2017 m. tikslinės vidaus modelių peržiūros tikslais pradėti vykdyti patikrinimai vietoje. Tolesni patikrinimai vietoje vyko 2018 m. ir yra tęsiami 2019 m. Numatoma, kad per visą projektą bus atlikta apie 200 patikrinimų vietoje.

Projektą sudaro du pagrindiniai etapai:

  • Pirmuoju etapu peržiūrėti modeliai, taikomi mažmeninių bei mažųjų ir vidutinių įmonių portfelių rizikai, rinkos rizikai ir sandorio šalies kredito rizikai vertinti; patikrinimai vietoje vykdyti 2017 m. ir 2018 m. pirmąjį pusmetį.
  • Antrasis etapas vis dar tęsiasi ir jame daugiausia dėmesio skiriama modeliams, taikomiems portfelių, turinčių mažai neįvykdytų pozicijų (tai – vidutinių ir didelių įmonių ir įstaigų pozicijos, taip pat specializuoto skolinimo pozicijos), kredito rizikai vertinti; jis prasidėjo 2018 m. antrąjį pusmetį ir tęsiasi 2019 m.

Kodėl ECB pradėjo vykdyti tikslinę vidaus modelių peržiūrą?

Kilus finansų krizei, daug diskutuota apie vidaus modelių naudojimą nuosavų lėšų reikalavimams nustatyti. Tam yra dvi svarbios priežastys:

  • Nuo to laiko, kai vidaus modeliai buvo įvesti pagal sistemą „Bazelis II“, jie tapo gerokai sudėtingesni. Todėl bankams ir priežiūros institucijoms yra sudėtingiau įvertinti, ar rizika modeliuojama teisingai ir nuosekliai.
  • Atlikus ne vieną lyginamąjį tyrimą buvo pažymėtos galimos nuoseklumo spragos ir tai, kad įvairūs panašų portfelį turintys bankai, naudodami vidaus modelius, nuosavų lėšų reikalavimus apskaičiavo labai nevienodai.

Todėl, vykdant tikslinę vidaus modelių peržiūrą, siekiama sumažinti nepagrįstus nuosavų lėšų reikalavimų apskaičiavimo skirtumus ir patvirtinti, kad naudojami vidaus modeliai yra pakankami ir tinkami, o taip kartu padidinamas vidaus modelių, kuriuos naudoja Europos bankų priežiūros sistemai priklausantys bankai, patikimumas.

Ar dėl šio projekto bus nustatyti apskritai aukštesni nuosavų lėšų reikalavimai?

Projekto tikslas – sumažinti nepagrįstus bankų nuosavų lėšų reikalavimų apskaičiavimo skirtumus, o ne iš principo šiuos reikalavimus padidinti. Vis dėlto, atlikus tikslinę vidaus modelių peržiūrą, atskirų bankų nuosavų lėšų poreikis gali padidėti arba sumažėti.

Kaip ECB bendrauja su dalyvaujančiais bankais?

ECB su dalyvaujančiais bankais palaiko nuolatinį dialogą. ECB reguliariai teikia bankams informaciją apie projekto įgyvendinimo eigą, numatomus darbus ir panašiai. Ši informacija skleidžiama per specialias konferencijas, praktinius seminarus, siunčiant informacinius laiškus apie projektą, tarpusavyje keičiantis informacija ar ECB ekspertams dalyvaujant bankų sektoriaus renginiuose.