Hvad er den målrettede gennemgang af interne modeller?

15. februar 2017 (opdateret 21. august 2019)

Hvad er den målrettede gennemgang af interne modeller? Hvad er det primære mål?

Målrettet gennemgang af interne modeller

Formålet med den målrettede gennemgang af interne modeller (targeted review of internal models eller TRIM) er at undersøge, om bankernes interne modeller overholder lovkravene, og om resultaterne af disse modeller er pålidelige og sammenlignelige. Bankerne kan bruge interne modeller til at fastsætte deres kapitalgrundlagskrav under søjle 1, dvs. de kapitalbeholdninger, som de ifølge loven mindst skal have.

En af hovedmålsætningerne med TRIM-projektet er at begrænse inkonsistens og uønskede variationer, når bankerne bruger interne modeller til at beregne deres kapitalgrundlagskrav.

TRIM er også med til at sikre en konsekvent tilsynspraksis. Gennemgangen er derfor med til at sikre en hensigtsmæssig og konsekvent anvendelse af interne modeller. Målsætningerne for TRIM er således på linje med to af ECB Banktilsyns vigtigste mål, nemlig at skabe et sundt og robust banksystem gennem et proaktivt tilsyn og brug af bedste praksis og at sikre en konsekvent anvendelse af tilsynspraksis.

Kommer TRIM til at påvirke alle banker under ECB's direkte tilsyn?

I forbindelse med projektet kontrolleres godkendte søjle 1-modeller i alle banker under ECB's direkte tilsyn, der anvender sådanne modeller. Det er dog ikke alle godkendte modeller i alle banker, der bliver kontrolleret. Der er også enkelte andre undtagelser, fx banker, der er midt i en fusion, eller banker, som måske ikke længere er under ECB's direkte tilsyn. Alt i alt kommer ca. 65 banker til at indgå i TRIM-projektet.

Projektet omfatter kredit-, markeds- og modpartskreditrisiko (operationel risiko holdes udenfor, fordi Baselkomiteen for Banktilsyn ikke går ind for brugen af interne modeller til denne form for risiko).

Hvad er tidsplanen for projektet? Hvor mange undersøgelser på stedet vil der blive foretaget?

I december 2015 besluttede ECB at gennemføre en målrettet gennemgang af interne modeller. TRIM-undersøgelserne på stedet begyndte i 2017, efter at det forberedende arbejde, hvor de underliggende metoder og værktøjer, som skulle anvendes, og de modeller, som skulle gennemgås, var blevet gjort i 2016. I 2018 blev der foretaget yderligere undersøgelser på stedet, og arbejdet fortsætter i 2019. Det forventes, at der vil blive gennemført omkring 200 af disse undersøgelser i projektets løbetid.

Projektet er opdelt i to hovedfaser:

  • I fase 1 gennemgik man de modeller, som anvendes til at vurdere kreditrisikoen for detailvirksomheds- og SMV-porteføljer samt markedsrisiko og modpartskreditrisiko. Der blev foretaget undersøgelser på stedet i 2017 og i 1. halvår 2018.
  • I fase 2, der stadig er i gang, fokuseres der primært på de modeller, der anvendes til at vurdere kreditrisikoen for såkaldte porteføljer med lav misligholdelsesrisiko (disse omfatter eksponeringer mod mellemstore/store virksomheder og institutter samt specialiseret långivning). Fase 2 begyndte i 2. halvår 2018 og fortsætter i 2019.

Hvorfor iværksatte ECB TRIM?

Efter den finansielle krise har der været megen debat om anvendelsen af interne modeller til at fastsætte kapitalgrundlagskravene. Det er der primært to grunde til:

  • De interne modeller er blevet mere komplekse, siden de blev indført under Basel II. Det har gjort det sværere og sværere for banker og tilsynsmyndigheder at vurdere, om risiciene er kortlagt korrekt og konsekvent.
  • En række benchmarkingstudier har vist, at der kan være både uoverensstemmelser og store variationer i de kapitalgrundlagskrav, som er beregnet af forskellige banker med ens porteføljer ved brug af interne modeller.

Derfor er sigtet med TRIM at mindske uønskede variationer i beregningen af kapitalgrundlagskravene og at bekræfte, at de interne modeller er tilstrækkelige og hensigtsmæssige. Det styrker også troværdigheden af de modeller, som bruges i de banker, der er underlagt det europæiske banktilsyn.

Vil TRIM medføre højere kapitalgrundlagskrav totalt set?

Formålet med projektet er at begrænse uønskede variationer i bankernes kapitalgrundlagskrav, ikke at øge kapitalgrundlagskravene generelt. TRIM kan dog medføre stigninger eller fald i de individuelle bankers kapitalkrav.

Hvordan kommunikerer ECB med de deltagende banker?

ECB er i løbende dialog med de deltagende banker. De holdes løbende orienteret om den overordnede status for projektet, informeres om kommende milepæle osv. Kommunikationen foregår via særlige konferencer og workshopper, regelmæssige informationsbreve om projektet, bilateral kontakt samt med ECB-medarbejderes deltagelse i branchespecifikke arrangementer.