Nogle af oplysningerne på denne side er ufuldstændige/upræcise. Vi arbejder for øjeblikket på en opdateret version, som snart vil blive offentliggjort.

Hvad er den målrettede gennemgang af interne modeller?

15. februar 2017

Hvad er den målrettede gennemgang af interne modeller? Hvad er det primære mål?

Den målrettede gennemgang af interne modeller (targeted review of internal models eller TRIM) er et projekt, som undersøger, hvorvidt de interne modeller, der aktuelt anvendes af bankerne, overholder de lovmæssige krav, og om de er pålidelige og sammenlignelige. Bankerne anvender somme tider interne modeller til at fastsætte kravene til deres kapitalgrundlag under søjle 1, dvs. det minimum af kapital, som de skal have i henhold til loven.

En af de væsentligste målsætninger for TRIM er at mindske uoverensstemmelser og uønskede variationer, når banker anvender interne modeller til at beregne deres risikovægtede aktiver. Disse kan opstå, fordi de nuværende lovgivningsmæssige rammer giver bankerne et vist råderum, når de modellerer deres risiko.

TRIM er også med til harmonisere praksis på en række specifikke områder. Gennemgangen skulle derfor være med til at sikre en hensigtsmæssig anvendelse af interne modeller.

Målsætningerne for TRIM er således sammenfaldende med to af ECB Banktilsyns største mål, nemlig at skabe et sundt og robust banksystem gennem et proaktivt og strengt tilsyn og at skabe lige vilkår gennem harmoniseringen af tilsynspraksis i hele euroområdet.

TRIM blev iværksat sidst i 2015 og forventes at være afsluttet i 2019.

Hvorfor foretager ECB denne gennemgang nu?

I de senere år er anvendelsen af interne modeller til at fastsætte de lovpligtige kapitalkrav blevet mere og mere kontroversiel. Det er der primært to grunde til:

  • De interne modeller er blevet stadig mere komplekse, siden de først blev indført under Basel II. Det har gjort det sværere og sværere for banker og tilsynsmyndigheder at forstå dem og at vurdere, om risici er indplaceret korrekt og konsekvent.
  • Det er i en række benchmarkingstudier blevet fremhævet, at der er både uoverensstemmelser og store variationer i de kapitalkrav, som beregnes af forskellige bankers interne modeller.

Hvad er tidsplanen og de samlede omkostninger? Hvor mange bliver involveret? I hvilket omfang vil medarbejdere i de nationale myndigheder, eksterne revisorer og/eller konsulenter deltage?

TRIM er en stor investering for ECB Banktilsyn, både med hensyn til egne medarbejdere og udgifter til eksterne ressourcer. Tæt på 100 medarbejdere i ECB og de nationale kompetente myndigheder bliver involveret.

Missioner på stedet vil finde sted i 2017 og 2018 (og vil muligvis strække sig ind i 2019). Til de enkelte missioner kræves minimum seks deltagere, som arbejder i en periode på mindst ti uger. Der vil blive gennemført mere end 100 missioner i 2017. Halvdelen af arbejdsstyrken i de enkelte missioner vil bestå af eksterne konsulenter. Det gør det muligt for ECB at fortsætte de øvrige løbende tilsynsaktiviteter.

Er der en sammenhæng mellem (færdiggørelsen af) Basel III og TRIM?

Basel III-drøftelserne, om hvorvidt interne modeller anvendes efter hensigten og i den ånd, de blev skabt, gør, at ECB's gennemgang af de interne modeller gennemføres på det helt rigtige tidspunkt.

TRIM undersøger lige netop de punkter, som modstanderne af interne modeller ofte kritiserer. Med sin kontrol af, om bankerne anvender deres søjle 1-interne modeller til at beregne kapitalgrundlagskravet, er det ECB's hensigt at bidrage til at sikre, at modellerne rent faktisk anvendes hensigtsmæssigt.

Er det overhovedet sikkert, at der findes interne modeller, efter at Basel III er færdiggjort?

Selv om der er en vis usikkerhed på dette område, er det ECB's opfattelse, at interne modeller kan spille en nyttig rolle, når de lovpligtige kapitalkrav fastsættes i overensstemmelse med instituttets risikoeksponering, såfremt visse betingelser er opfyldt; nemlig at risiciene skal modelleres på den rigtige måde, og modellerne skal give ensartede resultater.

Vil dette påvirke alle banker under ECB's direkte tilsyn?

ECB vil som led i projektet kontrollere alle banker under dens direkte tilsyn, som har godkendte søjle 1-interne modeller (tre banker er af forskellige årsager undtaget, eksempelvis fordi de er midt i en fusion). Det betyder, at der er 68 banker tilbage, som falder inden for rammerne af projektet.

Projektet omfatter kredit-, markeds- og modpartskreditrisiko. For disse risikotyper sigter projektet også på at gøre rede for eventuelle ændringer af de lovmæssige krav til interne modeller, som forventes indført i den tid, projektet varer.

Hvad gør ECB med resultaterne? Vil de indgå i tilsynskontrol- og evalueringsprocessen (SREP)?

I henhold til standardproceduren vil ECB Banktilsyn bede bankerne om at udbedre eventuelle mangler i overholdelsen af lovmæssige krav lige efter afslutningen af missionen på stedet.

Lever bankerne ikke op til ECB's vejledning om TRIM, udsteder ECB – så snart resultaterne af den gennemgang, som foretages i tilsvarende institutter, er stabile nok til at sikre lige vilkår – en operationel retsakt, hvori der gøres opmærksom på manglerne.

Endelig vil afgørelser med en anmodning til bankerne om at træffe korrigerende foranstaltninger blive sendt til institutterne, for at de kan udbedre eventuelle resterende mangler i henhold til den endelige udgave af vejledningen efter den offentlige høring. Bankerne får tilstrækkelig tid til at foretage en justering, især hvis forventningerne adskiller sig fra de nationale standarder, som tilsynsmyndighederne tidligere har anvendt.

Bliver konsekvensen af dette projekt, at kapitalkravet generelt bliver større?

Det er vigtigt at bemærke, at hensigten ikke er en samlet stigning i de risikovægtede aktiver, selv om projektet sigter mod at mindske uønskede variationer i de risikovægtede aktiver på tværs af bankerne. TRIM vil dog kunne medføre stigninger eller fald i de enkelte bankers kapitalbehov.