Menu

Co je to cílený přezkum interních modelů?

15. února 2017 (aktualizováno 21. srpna 2019)

Co je to cílený přezkum interních modelů? Jaký je jeho hlavní cíl?

Cílený přezkum interních modelů

Cílený přezkum interních modelů (targeted review of internal models – TRIM) je projekt, jehož cílem je vyhodnotit, zda interní modely, jež banky používají v současné době, splňují regulatorní požadavky a zda jsou jejich výsledky spolehlivé a srovnatelné. Banky mohou interní modely používat k určení požadavků na kapitál podle 1. pilíře, tzn. na minimální objem kapitálu, který musí ze zákona držet.

Jedním z hlavních úkolů projektu TRIM je snížit nekonzistentnost a nežádoucí variabilitu v případech, kdy banky používají interní modely k výpočtu požadavků na kapitál, které jsou na ně uplatňovány.

TRIM má také zajistit konzistentní postupy dohledu. Přezkum by tedy měl pomoci zajistit, aby se interní modely používaly vhodným a konzistentním způsobem. Cíle projektu TRIM jsou tedy v souladu s dvěma hlavními cíli bankovního dohledu ECB: podporovat zdravý a odolný bankovní systém proaktivním výkonem dohledu a využíváním osvědčených postupů a zajistit, aby byly postupy dohledu uplatňovány konzistentně na všechny banky.

Týká se TRIM všech bank, nad nimiž vykonává ECB přímý dohled?

V rámci tohoto projektu nyní ECB kontroluje schválené modely pro účely 1. pilíře ve všech přímo dohlížených bankách, které je používají. Nejsou však kontrolovány všechny schválené modely ve všech bankách a existuje několik dalších výjimek, např. fúzující banky nebo banky, které již nepodléhají přímému dohledu. Znamená to, že do působnosti projektu TRIM spadá zhruba 65 bank.

Projekt zahrnuje riziko úvěrové, tržní a úvěrové riziko protistrany (operační riziko bylo vyňato vzhledem k tomu, že se Basilejský výbor pro bankovní dohled staví proti používání interních modelů pro toto riziko).

Jaký je časový harmonogram projektu? Kolik kontrol na místě bude provedeno?

V prosinci 2015 ECB rozhodla, že provede cílený přezkum interních modelů. Kontroly na místě v rámci projektu TRIM byly zahájeny v roce 2017 poté, co v roce 2016 proběhly přípravné práce k určení základní metodiky a základních nástrojů a modelů, které mají být přezkoumány. Další kontroly na místě byly prováděny v roce 2018 a pokračují i v roce 2019. Očekává se, že během celého trvání projektu bude takových kontrol dokončeno zhruba 200.

Projekt má dvě klíčové fáze:

  • Fáze 1 zahrnovala přezkum modelů používaných k vyhodnocení úvěrového rizika pro retailové portfolio a portfolio malých a středních podniků a také tržního rizika a úvěrového rizika protistrany; kontroly na místě probíhaly v roce 2017 a v první polovině roku 2018.
  • Fáze 2 stále probíhá a zaměřuje se především na modely používané k vyhodnocení úvěrového rizika pro takzvaná portfolia s nízkým počtem selhání (zahrnují expozice vůči středním nebo velkým podnikům a institucím a také poskytování speciálních úvěrů); zahájena byla ve druhé polovině roku 2018 a pokračuje i v roce 2019.

Proč ECB projekt TRIM zahájila?

Po finanční krizi se hodně diskutovalo o využívání interních modelů k určení požadavků na kapitál. Jsou pro to dva hlavní důvody:

  • Složitost interních modelů od jejich původního zavedení podle pravidel Basel II dále vzrostla. Pro banky a pracovníky dohledu tak bylo čím dál obtížnější posoudit, zda jsou rizika správně a konzistentně mapována.
  • Na potenciální nekonzistentnosti i na vysokou variabilitu požadavků na kapitál, které různé banky s podobnými portfolii vypočítávaly prostřednictvím interních modelů, poukazovala řada srovnávacích studií.

Projekt TRIM má za cíl snížit nežádoucí variabilitu ve výpočtu požadavků na kapitál a potvrdit dostatečnost a vhodnost interních modelů, a tím také zvýšit důvěryhodnost interních modelů, které používají banky podléhající evropskému bankovnímu dohledu.

Povede přezkum k celkově vyšším požadavkům na kapitál?

Projekt má za cíl snížit nežádoucí variabilitu požadavků na kapitál v jednotlivých bankách, nikoli obecně zvýšit požadavky na kapitál. Na úrovni jednotlivých bank by nicméně mohl vést k růstu nebo poklesu jejich kapitálových potřeb.

Jak ECB komunikuje se zúčastněnými bankami?

ECB udržuje se zúčastněnými bankami nepřetržitý dialog. Pravidelně jim poskytuje aktuální informace o stavu projektu, informuje je o nadcházejících milnících atd. Činí tak na speciálních konferencích a seminářích, prostřednictvím pravidelných informačních dopisů o projektu, dvoustranných výměn a účasti pracovníků ECB na akcích bankovního sektoru.