Menu

Какво представлява целевият преглед на вътрешните модели?

15 февруари 2017 г. (актуализация 21 август 2019 г.)

Какво представлява целевият преглед на вътрешните модели? Каква е основната му цел?

Целеви преглед на вътрешните модели

Целевият преглед на вътрешните модели (ЦПВМ) е проект за оценка дали използваните понастоящем от банките вътрешни модели са в съответствие с регулаторните изисквания и дали резултатите им са надеждни и съпоставими. Банките могат да използват вътрешни модели, за да определят своето изискване за собствен капитал по Стълб І, т.е. минималния размер на капитала, който по закон са задължени да поддържат.

Една от основните задачи на целевия преглед на вътрешните модели е да намали несъответствията и необоснованите различия, възникващи при използването на вътрешни модели от банките за изчисляване на изискването за собствен капитал.

Освен това ЦПВМ има за цел да осигури съгласувани надзорни практики. Като резултат прегледът трябва да допринесе за осигуряването на подходящо и последователно използване на вътрешните модели. Така целите на ЦПВМ са в съзвучие с двете основни цели на банковия надзор в ЕЦБ – да способства за здрава и устойчива банкова система посредством проактивен надзор и използването на най-добри практики и да осигурява последователното прилагане на надзорните практики във всички банки.

Засяга ли ЦПВМ всички банки под прекия надзор на ЕЦБ?

По този проект ЕЦБ в момента проверява одобрените модели за Стълб І във всички банки под пряк надзор, които използват такива модели. Все пак не всички одобрени модели във всички банки са подложени на проверка, има и още някои изключения, като например банки, които се намират в процес на сливане, или които вече не са обект на пряк надзор. Това означава, че в обхвата на ЦПВМ попадат около 65 банки.

Проектът обхваща кредитния риск, пазарния риск и кредитния риск от страна на контрагента (операционният риск е изключен предвид на позицията на Базелския комитет за банков надзор против използването на вътрешни модели за този риск).

Какъв е графикът на проекта? Колко проверки на място ще бъдат проведени?

През декември 2015 г. ЕЦБ реши да извърши целеви преглед на вътрешните модели. Проверките на място по ЦПВМ започнаха през 2017 г., след като 2016 г. бе посветена на първоначалната подготвителна работа – определяне на методологията и инструментите и кои модели да бъдат подложени на преглед. Още проверки на място бяха извършени през 2018 г., те продължават и през 2019 г. Очаква се около 200 такива проверки да бъдат завършени в рамките на проекта.

Проектът се състои от два основни етапа:

  • Първият етап включваше преглед на моделите, които се използват за оценка на кредитния риск за портфейли от частни клиенти и малки и средни предприятия, както и на пазарния риск и кредитния риск от страна на контрагента; проверки на място се проведоха през 2017 г. и първата половина на 2018 г.
  • Вторият етап, който е в ход, е съсредоточен основно върху моделите, които се използват за оценка на кредитния риск за така наречените портфейли с малка вероятност за неизпълнение (това включва експозиции към средни и големи предприятия и институции и специализирано кредитиране); той започна през втората половина на 2018 г. и продължава през 2019 г.

Защо ЕЦБ започна проекта ЦПВМ?

След финансовата криза се спори много по използването на вътрешни модели за определяне на изискванията за собствен капитал. Това се дължи на две основни причини:

  • Вътрешните модели стават все по-сложни след първоначалното им въвеждане с Базел ІІ. Така за банките и надзорните органи става все по-трудно да направят оценка дали рисковете са отразени вярно и последователно.
  • В няколко сравнителни изследвания се изтъква наличието на потенциални несъответствия и големи колебания в изискванията за собствен капитал, които различни банки със сходни портфейли са изчислили посредством вътрешни модели.

Ето защо ЦПВМ има за цел да намали нежеланите несъответствия в изчисляването на изискванията за собствен капитал и да потвърди адекватността и уместността на вътрешните модели, подобрявайки по този начин надеждността на такива модели, използвани от банки в обхвата на европейския банков надзор.

Ще доведе ли проверката до цялостно по-високи изисквания за собствен капитал?

Целта на проекта е да се намалят нежеланите несъответствия между банките в изискванията за собствен капитал, а не да се повишат тези изисквания като цяло. Въпреки това ЦПВМ може да доведе до повишаване или намаляване на нуждите от собствен капитал на отделните банки.

Как работи ЕЦБ с участващите банки?

ЕЦБ поддържа постоянен диалог с участващите банки. Тя им предоставя редовно актуална информация за цялостното състояние на проекта, уведомява ги за предстоящи важни събития и т.н. Това се прави посредством тематични конференции и семинари, редовни писма с информация за проекта, двустранни контакти и участие на служители на ЕЦБ в секторни събития.