Част от информацията, публикувана на тази страница, е непълна или неточна. В момента я актуализираме и скоро ще публикуваме коригирана версия.

Какво представлява целевият преглед на вътрешните модели?

15 февруари 2017 г.

Какво представлява целевият преглед на вътрешните модели? Каква е основната му цел?

Целевият преглед на вътрешните модели е проект за оценка дали използваните понастоящем от банките вътрешни модели са в съответствие с регулаторните изисквания и дали са надеждни и съпоставими. Банките понякога използват вътрешни модели, за да определят стойността на изискването за собствен капитал по Стълб І, т.е. минималния размер на капитала, който са длъжни да поддържат по закон.

Една от основните задачи на целевия преглед на вътрешните модели е да намали несъответствията и необоснованите отклонения, възникващи при използването на вътрешни модели от банките за изчисляване на техните рисковопретеглени активи. Такива случаи са възможни, тъй като настоящата регулаторна рамка дава известна свобода на банките при моделирането на техните рискове.

Целевият преглед на вътрешните модели се стреми да хармонизира и практиките по определени теми. Като резултат прегледът трябва да допринесе за осигуряването на подходящо използване на вътрешните модели.

Ето защо задачите на целевия преглед на вътрешните модели съвпадат с две основни цели на банковия надзор в ЕЦБ: да способства за изграждането на здрава и устойчива банкова система чрез активен и строг надзор и да създаде условия на равнопоставеност чрез хармонизиране на надзорните практики в цялата еврозона.

Целевият преглед на вътрешните модели започна в края на 2015 г. и се очаква да завърши през 2019 г.

Защо ЕЦБ прави това сега?

През последните години използването на вътрешни модели за определяне на регулаторните капиталови изисквания поражда все повече спорове. Това се дължи на две основни причини:

  • Вътрешните модели стават все по-сложни след първоначалното им въвеждане с Базел ІІ. Така те стават все по-трудно разбираеми за банките и надзорните органи и те срещат все повече затруднения да направят оценка дали рисковете са отразени вярно и последователно.
  • В няколко сравнителни изследвания се изтъкват наличието на несъответствия и големи колебания в капиталовите изисквания, изчислени според вътрешните модели на различни банки.

Какви са сроковете и общите разходи? Колко хора ще участват? В каква степен ще участват служители на националните органи, външни одитори и/или консултанти?

Банковият надзор в ЕЦБ прави сериозна инвестиция в целевия преглед на вътрешните модели под формата на ангажиран собствен персонал и разходи за външни ресурси. По отношение на персонала ще бъдат ангажирани около 100 надзорни служители от ЕЦБ и националните органи.

Мисиите на място ще се проведат през 2017 и 2018 г. (с възможно продължение през 2019 г.). Всяка мисия на място изисква участието на най-малко шестима души в продължение на най-малко десет седмици. През 2017 г. ще се проведат повече от 100 мисии. При всяка мисия на място до половината от работния състав ще бъде от външни консултанти. Това ще позволи на ЕЦБ да поддържа своята текуща надзорна дейност.

Има ли връзка между (финализирането на) Базел ІІІ и целевия преглед на вътрешните модели?

С оглед на провокираните от Базел III дискусии дали вътрешните модели се използват по подходящ начин и в съответствие със замисъла на създателите им, проектът на ЕЦБ за преглед на вътрешните модели е съвсем навременен.

Целевият преглед на вътрешните модели разглежда именно въпросите, които обикновено се критикуват от опонентите им: като проверява дали банките прилагат правилно своите вътрешни модели по Стълб І, когато изчисляват изискванията за собствен капитал, ЕЦБ се стреми да осигури гаранции, че моделите действително се използват по подходящ начин.

Сигурни ли сте изобщо дали вътрешните модели ще продължат да съществуват след финализирането на Базел ІІІ?

Въпреки някои открити въпроси ЕЦБ вярва, че вътрешните модели могат да имат полезна роля за определяне на регулаторния капитал в съответствие с експозицията на риск на институцията, ако са изпълнени някои условия: рисковете трябва да се моделирани адекватно и моделите трябва да дават последователни резултати.

Ще засегне ли тази дейност всички банки под прекия надзор на ЕЦБ?

В рамките на проекта ЕЦБ ще извърши проверки във всички банки под нейния пряк надзор, които са приели вътрешни модели по Стълб І (три банки са изключени поради различни причини, като например процес на сливане). Така в обхвата на проекта остават 68 банки.

Проектът обхваща кредитен и пазарен риск, както и кредитен риск от страна на контрагента. За тези видове рискове проектът се стреми да вземе предвид и потенциалните промени в регулаторните изисквания за вътрешните модели, които се очаква да бъдат въведени по време на проекта.

Какво ще направи ЕЦБ със своите констатации? Ще бъдат ли използвани те в процеса по надзорен преглед и оценка (ПНПО)?

В съответствие със стандартната процедура банковият надзор в ЕЦБ ще поиска от банките да предприемат действия по отношение на всички пропуски в изпълнението на регулаторните изисквания непосредствено след приключване на мисията на място.

Ако банки не спазят ръководството на ЕЦБ относно целевия преглед на вътрешните модели, ЕЦБ издава оперативен акт, в който отбелязва слабостите, след като партньорските проверки са достатъчно стабилни, за да се гарантират условия на равнопоставеност.

И накрая, до институциите ще бъдат изпратени решения с искане банките да предприемат корективни действия за отстраняване на оставащи пропуски въз основа на окончателния текст на ръководството след публичната консултация. На банките ще бъде предоставено достатъчно време за адаптиране, особено ако очакванията се различават от националните стандарти, използвани в миналото от надзорните органи.

Ще доведе ли проверката до по-високи капиталови изисквания като цяло?

Важно е да се отбележи, че макар и проектът да е насочен към намаляване на необоснованите отклонения в рисковопретеглените активи в различните банки, той няма за цел да предизвика общо нарастване на рисковопретеглените активи. Въпреки това целевият преглед на вътрешните модели може да доведе до повишение или намаление на капиталовите нужди на отделните банки.